Forrige Næste

Km 20,2 fra Nyborg
Km 6,2 fra Ringe

 

Klik-bart kort med banens forløb fra Ringe til Nyborg. Ved at klikke på et stationsskilt springes direkte til lokaliteten, hvis du ikke ønsker at se hele artiklen 

 

Fjellerup vist på ældre kort (1:20.000)

Vi har nu forladt nuværende Nyborg Kommune og bevæget os ind i Faaborg-Midtfyn Kommune.

Fjellerup havde ingen station ved banens åbning i 1897 til Gislev-beboernes store fortrydelse. Dog var her et sidespor til et teglværk. Kort tid efter fortrød SFJ, at man havde afvist Gislev-beboernes ønske om en station i Fjellerup. Og allerede i 1900 standsede alle tog, undtagen iltog, ved vogterhuset (nr. 5), hvis der var rejsende at optage eller afsætte. I løbet af et par år nåede holdestedet op på 6.000 rejsende om året. Billetter blev solgt af ledvogtersken, der i 1904 afløstes af en stationsbestyrende portør, som i 1913 udnævntes til stationsmester. Den var da den 3. mest indtægtsgivende mellemstation på banen, kun overgået af Ørbæk og Ryslinge. I 1908 kom der postekspedition til.

I årene 1900-1912 var stationen under konstant udvidelse og ombygning. Først en ny ventesal og udbygning af spornettet. I 1906 fik stationen varehus og i 1909 kvægfold. Flere sporudvidelser fandt sted i 1906 og 1908. Selve stationsbygningen blev atter udvidet i 1912

 

Fjellerup sporplan 1949 

 

Fjellerup station o. 1905. I baggrunden ses Ryslinge teglværk, hvis sidespor blev offentligt i 1900 (Foto: Arkiv P. Thomassen)

 

Fjellerup o. 1915. Hartmann-lokomotiv med persontog på vej mod Ryslinge/Ringe. Første vogn er en ældre lejet statsbanevogn  (Foto: P Thomassen)

 

Fjellerup station 1935 (postkortmotiv) (Foto: Lokalhistorisk Arkiv for Gislev, Kværndrup og Ryslinge)

 

Fjellerup station 1956 set fra luften. Her ses også teglværket, der stod for mange af banens transporter (Foto: Sylvest Jensen)

 

Fjellerup station 1957 set fra luften. Bommene er afløst af blinklyssignaler (Foto: Sylvest Jensen)

 

Fjellerup station 1958, fire år før banens ophør (Foto: Arkiv P. Thomassen)

 

Fjellerup station set fra vejsiden 56 år efter banens ophør (Foto: srk 9/5-2018)

 

Fjellerup station set fra banesiden. Den gamle perronforkant ses endnu. Stationen startede som vogterhus nr. 5 (Foto: srk 9/5-2018)

,,

Det stod i avisen for 113 år siden:

Kolding Social-Demokrat, den 21. nov. 1911

>>En Pige fra Brørup overkørt af Toget.

En ung Pige, Margrethe Søltoft, der er hjemmehørende her i Brørup, blev i Forgaars Aftes ved Fjellerup Station mellem Ringe og Nyborg overkørt af Toget. Hun kom saaledes til Skade, at hun mister Førligheden for Livstid.

Pigen tjente hos Direktøren paa Fjellerup Teglværk. Hun vilde gaa over Sporet ved Stationen; men i det samme kom et Rangertog imod hende, og hun kom ind under dette, saaledes at Lokomotivet og 3 Vogne gik over hende. Hjulene berørte hende dog ikke, idet hun laa mellem Skinnerne, men af Maskinens Underdel blev hun meget ilde tilredt.

Der rekvireredes straks et Ekstratog, som førte hende til Sygehuset i Ringe.

Hendes ene Ben blev amputeret, og hun har faaet Bækkenpartiet stærkt beskadiget <<

,,

Det stod i avisen for 89 år siden:

Fyens Stiftstidende, den 24. dec. 1935

>> Det store Vejanlæg Gislev-Fjellerup.

Resultatet af Licitationen igaar.

Paa Amtsvejinspektør Grimstrups Kontor i Svendborg holdtes igaar Licitation over Anlæg af en ca. 3 Kilometer lang Landevejsstrækning fra Gislev til Fjellerup Station.

Anlæget andrager ca. 9000 Kubikmeter Jord og Udlægning af ca. 4500 Kubikmeter Pak- og Harpesten foruden Udlægning af Grus.

Det billigste Tilbud var fra Entreprenør Carl Nielsen, Killerup, paa 21.932 Kr. Det højeste Tilbud var paa 29.524 Kr.

C. Nielsen fik Arbejdet overdraget <<

,,

Det stod i avisen for 88 år siden:

Fyens Stiftstidende, den 17. okt. 1936

>>

Imorgen fylder Stationsforstander L. Nielsen, Korinth Station, 50 Aar.

L. Nielsen, der er en dygtig og samvittighedsfuld Jernbanemand, har kun virket i ca. 4 Aar i Korinth, men har i den Tid ved sin Elskværdighed skabt sig mange Venner. Endvidere har han i 9 Aar virket som Forstander ved Fjellerup Station <<

 

Den omtalte stationsforstander var nr. 4 ud af i alt 6 bestyrere i Fjellerup, hvor han var i årene 1924-33

,,

Det stod i avisen for 87 år siden:

Fyens Stiftstidende, den 3. feb. 1937

>> Motorføreren blev syg i Toget.

Da Motortoget, der afgaar fra Nyborg Kl. 16,25 efter Faaborg, igaar Eftermiddags ankom til Fjellerup Station, sank Motorfører Eriksen, Faaborg, der førte Toget, pludselig sammen i Førerhuset, ramt af et Ildebefindende.

Der blev tilkaldt Assistance fra Ringe til at føre Motorvognen videre, og Eriksen blev baaret ind paa Stationen i Fjellerup, hvor Overlæge Nannestad, Ringe, der blev tilkaldt, foretog en Undersøgelse af den syge Mand. Han havde fuldstændig mistet Hukommelsen og klagede over Smerter i Baghovedet <<

,,

Det stod i avisen for 87 år siden:

Fyns Social-Demokrat, den 29. okt. 1937

>> Tog mod Bil i Fjellerup.

Ingen Mennesker kom til Skade.

I Formiddags Kl. 11 paakørte Toget fra Nyborg til Ringe en Bil paa en privat Overkørsel ved Fjellerup Station, men hverken Føreren, Gdjr. Chr. Banke, Strandby ved Haarby, eller hans tre Passagerer kom noget til. Paakørslen skete paa den Maade, at Banke fra Landevejen vilde køre over den private Overkørsel til Gdjr. Niels Thems Hønseri, hvor Udsigten ikke er god, og Banke saa slet ikke Toget, der kom fra Nyborgsiden. Det ramte Vognens Forparti og kastede denne til Side. Motorføreren havde derimod set Bilen og omtrent faaet Toget, der alligevel skulde holde ved Stationen, standset før Sammenstødet skete, og dette var Aarsagen til, at Sammenstødet ikke blev saa voldsomt, og at Bilens Passagerer slap uskadt. Bilen led stor Skade ved Sammenstødet, og Motortoget, der kunde fortsætte med et Par Minutters Forsinkelse, fik en Ende revet af det ene Trinbrædt <<

,,

Det stod i avisen for 84 år siden:

Langelands Social-Demokrat, den 26. jan. 1940

>> Bilen kørte mod det holdende Tog.

Virkede Lyssignalet ikke?

I Gaar Morges tidlig var Slagter Nielsen, Gislev, i sin Bil paa Vej til Ringe. Da han kom til Baneoverskæringen ved Fjellerup Station, hvor Bommene er fjernet, saa han pludselig en mørk Masse foran Bilen, og inden han kunde standse, kørte han ind i et Godstog, der holdt tværs over Overkørslen paa sin Vej fra Nyborg til Ringe. Heldigvis havde Nielsen ikke særlig stærk Fart paa Bilen, og Sammenstødet forløb forholdsvis blidt. Nielsen selv, der var alene i Vognen, slap med ubegtydelige Knups. Bilen fik Forpartiet ødelagt. Om Lyssignalet ikke har virket, som det skulde, eller om Slagter Nielsen har overset det, er endnu ikke klarlagt <<

,,

Det stod i avisen for 84 år siden:

Fyns Social-Demokrat, den 4. feb. 1940

>> Motortoget Ringe-Nyborg i Brand ved Fjellerup.

Besværligt for Sprøjterne at naa frem gennem Snemasserne. En brillant Indsats af Motorfører Frederiksen hindrede stor Ødelæggelse.

Motortoget, der Lørdag Eftermiddag Kl. 15,10 skulde afgaa fra Ringe mod Nyborg, var forsinket, og Motorfører Frederiksen, Nyborg, lod derfor Toget køre saa stærkt som muligt. Motoren virkede upaaklageligt indtil Fjellerup St. Da man startede her, mærkedes noget galt, men Toget kom dog i Gang. Næppe havde man kørt 1 km, før en Passager opdagede, at der "vistnok var Ild i Toget". Føreren standsede, og da han aabnede for Motorskakten, saa han, at det hele stod i Flammer.
Togfører Jørgensen, Nyborg, dirigerede de 20-30 Passagerer ud af Toget, medens Motorføreren optog en spændende Kamp mod Ilden. Først tømte han Togets 3 Ildslukningsapparater, men uden større Virkning. Saa fyldte man Sne i Skakten, hvor Ilden fortsat bredte sig i Ledninger og Træværk. Fra gdr. Georg Hansen, Mullerup Mark, var Falck i Ringe og Ørbæk alarmeret, men Ringe-Vognen maatte have Snekastere til at hjælpe sig ind til Toget. Imens havde Togføreren koblet Postvogn og Pakvogn fra den brændende Motorvogn, og ved Passagerernes Hjælp blev de skubbet ud af Farezonen. Frederiksen fortsatte sin Kamp mod Ilden. En kemisk Sprøjte sattes ind, og der lagdes Slanger til en omtrent bundfrossen Mergelgrav. Man fandt dog lidt Vand paa Bunden, nok til at slukke. Det stod paa i et Par Timer.
Et sørgeligt Skue udviste Motorvognen da. Selve Skroget havde egentlig ikke taget saa stor Skade; men hele Motorskakten med alle dens Ledninger og Instrumenter - Motorvognens "Hjerte", som Fagfolk siger - var totalt ødelagt. Hele Vognen var tilsodet og flød tommehøjt med Vand. Tilbage stod saa at faa den ødelagte Motorvogn og Sprøjterne og Kranvognen ind til Fjellerup Station, og da der nu hertil var ankommet et Hjælpetog fra Ringe, blev ogsaa dette gennemført, og Kl. 19 var Banen atter klar.
Motorførerens store Indsats.
Ved en Samtale, vi efter Branden havde med Falcks Stationsleder i Ringe, Villy Dahl, udtalte denne: Det skyldes udelukkende Motorfører Frederiksens næsten utrolig dygtige Redningsarbejde, at Vognen ikke brændte fuldstændig op. Havde han ikke udført det Slukningsarbejde netop som han gjorde det, var vi kommet for sent til at kunne have udrettet noget; men det har været et haardt Arbejde. Vaade og omtrent Stivfrosne er vi alle, og det er værst for Frederiksen, der ikke er paaklædt til saadan en Tørn. Togets Passagerer, der forøvrigt alle tog Branden og Kulden med Ro, blev saa hurtigt, som Banerne kunne faa det arrangeret, kørt til Nyborg i Rutebiler, der igen gjorde det ud for et Tog, der Kl. 16,10 skulde have været afgaaet fra Nyborg mod Ringe <<

,,

Det stod i avisen for 76 år siden:

Fyens Stiftstidende, den 3. nov. 1948

>> Uheldige Tyve paa Arbejde i Nat paa Ryslinge Savværk.

60-70 Kr. for at transportere Savværkets store Pengeskab 7-800 Meter bort og bryde det op. Tyvene oversaa 1000 Kr.

Ved 5-Tiden i Morges, da Landpostbudet var paa vej til Fjellerup Station, bemærkede han, at et Vindue var brækket op til Kontoret paa Ryslinge Savværk, som ligger lige ved siden af Stationen.

Han vækkede Savværksejer Ove Ovesen, der bor i en Villa i Nærheden, og denne konstaterede hurtigt, at der havde været Indbrud paa Kontoret. Kontordøren var dirket op, og Savværkets store Pengeskab var fjernet.

Politiassistent Kjellberg Nielsen, Ringe, og Kriminalpolitiet i Svendborg blev tilkaldt og gik straks i Gang med Undersøgelserne, og man fandt hurtigt Pengeskabet, der var transporteret 7-800 Meter bort og slæbt ind paa en Mark, hvor dets Bagbeklædning var fjernet.

Tyvene har dog kun faaet ringe Udbytte for de store Anstrengelser, idet de kun har fundet 60-70 Kr. i en lille Pengekasse, medens de har overset en Konvolut med 1000 Kr.

Man formoder, at Tyvene har været i Bil, idet en lille Lastbil er set om Natten i Nærheden af Fjellerup Station, og Skabet er iøvrigt saa tungt, at Tyvene ikke har kunnet bære det saa langt bort <<

,,

Det stod i avisen for 70 år siden:

Fyns Social-Demokrat, den 14. aug. 1954

>> Bil ramt af tog ved Fjellerup.

I gaar eftermiddag skete ved Fjellerup et sammenstød mellem en personbil, ført af gdr. Frits Mikkelsen, "Ny Lammehave" ved Sødinge, og et motortog, der kom fra Ringe mod Nyborg. Toget ramte bagenden af bilen, en lejet Olympia Record, og kastede den til side, og hverken gaardejeren eller et par familiemedlemmer, der var med ham, kom noget til.
Om aarsagen til sammenstødet har Frits Mikkelsen forklaret, at han holdt stille i flere minutter, medens overskæringens blinklys fungerede. Pludselig holdt blinket op, og han kørte frem og fik forenden af bilen over skinnerne, før toget kom. Om denne opfattelse af situationen i sammenstødsøjeblikket er rigtig vil naturligvis blive nærmere undersøgt. Bilen blev delvis ødelagt ved sammenstødet <<

,,

Det stod i avisen for 65 år siden:

Fyens Stiftstidende, den 6. maj 1959

>> Tog mod sidevogn.

En ung mand paa motorcykel maatte i gaar i sidste øjeblik springe i sikkerhed ved jernbaneoverskæringen ved Fjellerup Station.

Da han kom kørende ad Fjellerup-landevejen opdagede han først for sent, at blinksignalet før overskæringen ved stationen var sat i funktion, og han saa sig derfor nødsaget til at kaste motorcyklen med sidevogn parallelt med skinnerne. Herved kom motorcyklen til at tippe over, og sidevognen kom til at staa ind over skinnerne. Den unge mand kom i sikkerhed, inden toget brusede frem, men sidevognen blev ramt og tog stor skade <<

,,

Det stod i avisen for 64 år siden:

Fyns Social-Demokrat den 24. maj 1960

>> 17-årig tømrerlærling kørt ind i toget ved Fjellerup station.

Svæver mellem liv og død på Ringe sygehus.

Den 17-årige tømrerlærling Poul Erik Pedersen, søn af arbejdsmand Hans Pedersen, Lamdrupvejen, Gislev, blev i aftes ved 17-tiden livsfarligt kvæstet, da han på vej hjem fra arbejde på knallert kørte ind i et godstog på overkørselen ved Fjellerup station.

Den unge mand kom i følge med en arbejdskammerat fra Ryslinge-siden, men ca. 100 meter før Gislevvejen drejer ind over banen satte han farten op og sagde spøgefuldt: "Nu glider jeg", og med hånden til kasketten som en hilsen kørte han i stærk fart om svinget og lige ind i togstammen, uden at han sikkert har set toget, der kom fra Ringe-siden og ikke skulle standse ved stationen.

Han blev kastet ind mod perronkanten, hvor han blev liggende bevidstløs, medens hans knallert blev slæbt med toget ind på perronen, og toget først standsede et par hundrede meter længere fremme.

Poul Erik Pedersen havde ingen slemme ydre kvæstelser. Man tilkaldte Falck fra Ringe med en ambulance, og så hurtigt som gørligt førtes den unge mand til Ringe Sygehus, hvor han straks kom på operationsbordet for svære indre kvæstelser, og efter en operation, der varede i flere timer, måtte hans tilstand betegnes som meget alvorlig.

Både lys- og klokkesignalet virkede, som de skulle.

Ulykken er uforståelig. Vel kan overkørselen betegnes som farlig, men Poul Erik Pedersen var dog kendt med forholdene her, og ved undersøgelser politiassistent Reimer Pedersen, Gislev, straks foretog, konstateredes det, at såvel blinklyset som klokkesignalet havde virket som de skulle. Poul Erik Pedersens kammerat, der kørte bag ham, var da også helt klar over faren og råbte advarende til Poul Erik Pedersen, der tilsyneladende intet hørte og intet så.

Poul Erik Pedersen blev sent i nat overført til neurokirurgisk afdeling på Odense Amts og Bys Sygehus, hvor han endnu i formiddag henlå bevidstløs. Lægerne har konstateret et alvorligt kraniebrud og andre kvæstelser i hovedet <<

,,

Det stod i avisen for 62 år siden:

Fyns Social-Demokrat den 11. jan. 1962

>> Lastbil vælter lyssignal ved Fjellerup.

Politiet fik i går meddelelse om, at en lastbil havde påkørt og omtrent væltet et af lyssignalerne ved Fjellerup station, og derefter var kørt videre uden at melde det passerede hverken til stationen eller politiet. Efter nogen undersøgelse fandt man frem til den uheldige bilist, en lastbilejer fra Gislev. Han havde på sin lastbil læsset noget jern, og det var dette, der havde ramt lyssignalet, hvilket han overhovedet ikke havde bemærket. Han erklærede sig villig til at betale skaden <<


Næste stop: RYSLINGE


til oversigtskortet