Hvad er der tilbage af stationerne? Gennemgået af Mathias Dyhr 2005-08 og krydret med gamle avisartikler  

ONFJ (Odense-Nr.Broby-Fåborg Banen) åbnede i 1906 og blev nedlagt allerede i 1954. Det er altså 70 år siden, der sidst kørte tog ind på stationerne. Togene fulgte Svendborg-banen ud til Fruens Bøge station hvor sporet kort efter drejede til højre på en bro over Odense Å, der stadig eksisterer. Første stop var Dalum 

Hvis du ikke ønsker at tage hele turen fra Dalum til Millinge, kan der klikkes på nedenstående stednavne med blåt, hvorved der hoppes direkte til det ønskede punkt:  

 

ONFJ klikbart kort

 

 

Efter Fruens Bøge lå Dalum Holdeplads/billetsalgssted 45,7 km fra Fåborg og 1,6 km fra Fruens Bøge. Oprindelig opført som vogterhus men fra banens åbning med billetsalgssted. Vogterhus og perron lå begge på banens højre side set fra Fåborg; men vogterhuset lå nord for og perronen syd for den gamle landevej Odense-Fåborg. Overkørslen var sikret med bomme. Ud for vogterhuset var der en 4 m høj signalmast med en vinge, der skulle betjenes af de rejsende, som ville med toget. Dalum havde aldrig sidespor.

 

Dalum Holdeplads set mod nord. Hjørnet af Demantsvej og Hjallesegade i Odense S. Det er ikke til at se det, hvis man ikke lige ved det. At huset har en jernbanefortid. Stationsskiltet "DALUM" sad tidligere hvor husnummeret ses. Sporet lå til venstre for huset (Foto: Mathias Dyhr 2005)

 

Dalum Holdeplads, beliggende Hjallesegade 2, Odense S, som den så ud maj 1954. Set mod Fruens Bøge/Odense (Foto: Hans Gerner Christiansen)

 

I forbindelse med banens indvielse med deltagelse af kong Frederik d. 8. og dronning Lovisa, skrev Fyens Stiftstidende den 2. okt. 1906: 

 

>> Ved Dalum, Hjallesegaardens Maker og Overkjørslen ved den gamle Kirkevej var pyntet med Flag.

Holdepladsen var smukt dekoreret med Flag og Grønt.

Førstelærer Petersen og de andre Lærerkræfter ved Hjallese Skole var mødt med Skolens Børn i Festdragt og med Blomster og Flag i Hænderne.

Medlemmer af Sogneraadet og mange andre Beboere samt Skytteforeningens Medlemmer med Fanen mødte ligeledes med Haab om at hilse paa Majestæterne.

Ca. 800 Mennesker var tilstede.

Kl. ca. 1½ kom Kongetoget og de modtoges med ustandselige Hurraer under den langsomme Forbikjørsel <<

 

Dalum Holdeplads

Til oversigten

 

Efter Dalum var næste station Skt. Klemens, der lå 43,3 km fra Fåborg:

 

 

Skt. Klemens station (Foto: Mathias Dyhr 2005)

 

Skt. Klemens station som den så ud maj 1954 (Foto: Hans Gerner Christiansen)

 

I forbindelse med banens indvielse med deltagelse af kong Frederik d. 8. og dronning Lovisa, skrev Fyens Stiftstidende den 2. okt. 1906: 

 

>> St. Clemens Station var grønt- og flagsmykket.

Dekorationen var foretagen af Gartner Jørgensen, Svendstrup, der har megen Ære af det smukke Arrangement <<

 

Skt. Klemens station

Til oversigten

 

Næste station lå i Bellinge 41,3 km fra Fåborg:

 

 

Bellinge station set fra vejsiden (Foto: Mathias Dyhr 3/12-06)

 

Da jeg kom hen til Bellinge station, var beboerne ikke hjemme, i stedet gik en pige rundt derinde som sagde, at de snart kom hjem. Fint tænkte jeg og satte mig ud i bilen og ventede. Hvad jeg ikke vidste var, at der senere skulle komme et hav af biler med børn og voksne i, hvad der lignede en barnedåb. Jeg gik om bag huset i haven, og tog nogle billeder, mens der strømmede folk ind fra alle sider. Jeg tænkte, at de nok ikke kunne se, hvad jeg lavede der med et kamera. De ser vel ikke huset på samme måde som mig; men bare som et hus, hvor man sover og spiser. Jeg fik taget nogle billeder og gik om foran, hvor folk fortsat strømmede til, som var det en højtid. Jeg fik klemt mig ind mellem nogle biler og fik taget nogle billeder udefra, selvom der ikke var meget plads at give af. Man skal være fleksibel som fotograf, også hvad angår vind og vejr. Men nogle kom og spurgte, hvem jeg var, og hvad jeg skulle bruge billederne til, og det er jo hyggeligt, at folk kommer og spørger, hvad jeg går og laver, når jeg er ude med kameraet.

 

Bellinge station set fra banesiden (Foto: Mathias Dyhr 3/12-06)

 

Bellinge station også set fra banesiden (Foto: Mathias Dyhr 3/12-06)

 

Bellinge station set mod Odense (Foto: Mathias Dyhr 3/12-06)

 

Bellinge station med toiletbygning (Foto: Mathias Dyhr 3/12-06)

 

Bellinge station. De karakteristiske hvide striber i murværket er gennemført helt op på skorstenen (Foto: Mathias Dyhr 3/12-06)

 

Bellinge station som den så ud april 1954 (Foto: Ib V. Andersen)

 

I forbindelse med banens indvielse med deltagelse af kong Frederik d. 8. og dronning Lovisa, skrev Fyens Stiftstidende den 2. okt. 1906: 

 

>> I Bellinge var Stationen smukt pyntet med Grønt og Flag. En stor Menneskemasse havde samlet sig ved Kongetogets Ankomst.

Sogneraadsformand, Dbmd. Lars Nielsen, Kildemosegaard, bød i faa, velvalgte Ord Velkommen til Majestæterne, for hvem han udbragte et med 9 rungende Hurraer besvaret Leve.

Fra Smaapiger overraktes der Hds. Maj. Dronningen en smuk Blomsterbuket <<

 

Bellinge station

Til oversigten

 

Næste station var Fangel (39,2 km fra Fåborg):

 

 

Fangel station er nedtaget for genopførelse i Den Fynske Landsby. Stationen lå lige bagved træerne. Sporet krydsede vejen i forgrunden  (Foto: Mathias Dyhr 2005)

 

Bygningsdelene fra Fangel station har gennem mange år været opmagasineret på Elsesminde i Odense. Under orkanen i 1999 væltede det halvtag, hvorunder bygningsdelene befandt sig, så mursten, brædder, vinduer mv. lå udsat for vind og vejr. Efter en del misforståelser blev der i 2001 opført et nyt halvtag, men med en anden placering. Dette betød, at mange tons byggematerialer måtte ompakkes og flyttes. En opgave, der betød fast arbejde i tre uger for fire medarbejdere i Landsbyen.

 

Jeg skrev på et tidspunkt til museet i Odense for at høre hvad planen var med den gamle station. Man svarede, at der stadigvæk arbejdes på at opføre stationen i Den Fynske Landsby, men grundet økonomiske årsager, er man ikke kommet videre. Det var meningen, man ville lave en stationsby med veterantogskørsel fra Jernbanemuseet ud til Fangel station med udgangspunkt i Svendborgbanen. Men da museet heller ikke har kunnet købe jorden til det, er alle gode planer strandede.

 

Fangel station som den så ud omkring 1910 og måske kommer til at fremstå en gang i fremtiden i Den Fynske Landsby. Set mod Odense (Ophav: Lokalhistorisk Arkiv i Fangel)

 

I forbindelse med banens indvielse med deltagelse af kong Frederik d. 8. og dronning Lovisa, skrev Fyens Stiftstidende den 2. okt. 1906: 

 

>> I Fangel var Stationsbygningen pyntet af Beboerne og paa Perronen og lidt ud til begge Sider var der rejst Flagstænger, forbundne ved Guirlander.

Sogneraadsformand, Grdr. Jesper Rasmussen, Fangel Torup, tolkede i faa, hjertelige Ord Befolkningens Følelser overfor Kongeparret og udbragte et med kraftige Hurraraab hilst Leve for Majestæterne.

Ogsaa her overraktes der Hds. Maj. Dronningen en smuk Buket <<

 

Det stod i avisen for 112 år siden:

Fyens Stiftstidende den 17. jun. 1912

>> Indbrud paa Fangel Station i Gaar Nat. Tyvene løb med en tom Pengekasse.

Natten til i Gaar er der begaaet Indbrud paa Jernbanestationen her.

Tyven eller Tyvene er gennem et Vindue mod Perronsiden trængt ind i Kontoret. Her har de bemægtiget sig en Blikpengekasse og er derpaa forsvunden uden at have taget andet eller anrettet Ødelæggelse.

Man kan derfor tænke sig deres Skuffelse, da de senere har opdaget, at Pengekassen var tom.

- Der er for ikke længe siden til Sydfyenske Jernbaners Stationer anskaffet solide Pengeskabe, der er skruede fast i Kontorgulvet - en meget betimelig Foranstaltning, da Stationerne jo ofte ligger inde med mange Penge.

Fangel Station havde saaledes i Gaar Nat mange "Postpenge" <<

 

Det stod i avisen for 76 år siden:

Fyens Stiftstidende den 8. okt. 1948

>> Kvinde livsfarligt kvæstet ved Paakørsel i Fangel

 

Den paakørte Bil paa Ulykkesstedet ved Fangel Station

 

Ved 20-Tiden i Aftes, da Blikkenslagermester Chr. Carlsen og hans Hustru, Fru Helene Carlsen, Bellinge, kom kørende i en to Personers Fordvogn, kørte Vognen ved den ubeskyttede Jernbaneoverkørsel Nord for Fangel Station mod Lokomotivet for et Godstog Faaborg-Odense.

Bilen blev slæbt nogle Meter hen ad Jernbanelinien, hvorefter den gled ned ad Skraaningen og blev liggende i meget stærkt beskadiget Tilstand.

Falcks Ambulance fra Odense kom til Stede og kørte Blikkenslagermesteren og hans Frue, der begge var blevet ret stærkt kvæstet, til Amtssygehuset, hvor de blev indlagt.

Politiassistent Bech-Jensen, Fangel, optog Rapport over Ulykken. Det ser ud til, at Blikkenslagermesteren slet ikke har bemærket Toget, som var ved at bremse op.

Oversigtsforholdene er ikke gode. Man har i de sidste Par Aar søgt at faa anskaffet Blinklys til Overskæringen, men der har endnu ikke været Mulighed for at faa de nødvendige Materialer hertil. Der fandtes intet Bremsespor paa Vejen efter Bilen.

Ved Forespørgsel på Amtssygehuset i Formiddag kunde man oplyse, at Fru Helene Carlsens Tilstand er uforandret alvorlig som ved indlæggelsen. Der er Tale om Kraniebrud, og der kan endnu ikke siges noget om, hvordan det vil forløbe, selvom Bevidstløsheden er ved at fortage sig.

Blikkenslagermester Carlsen er sluppet med lettere Kvæstelser <<

 

Fangel station

Til oversigten

 

Efter Fangel lå Tuemose trinbræt (37,4 km fra Fåborg):

 

 

Tuemose trinbræt set mod syd (Foto: Mathias Dyhr 2005)

 

I 1933 søgte 40 husstande i området om, at der på dette sted, hvor banen skar Tuemosegyden (nu Tuemosevej i Odense Kommune), måtte blive oprettet et trinbræt. Der blev etableret en simpel jordperron og fra 1934 standsede så godt som alle tog ved trinbrættet. I 1941 ønskede de rejsende beskyttelse mod vejr og vind. Der blev derfor anbragt en gammel godsvognskasse som venteskur.

 

Tuemose trinbræt set den modsatte vej mod Fangel (Foto: Mathias Dyhr 2005)

 

Tuemose trinbræt. Tv. luftfoto fra 1954 med vognkassen, der fungerede som venteskur (Ophav: Sylvest Jensen). Th. ses DSB G-maskine med personvogne ved trinbrættet ca. 1952 (Ophav: Lokalhistorisk Arkiv i Fangel)

 

Tuemose trinbræt

Til oversigten

 

 Næste station lå i Nr. Søby (35,5 km fra Fåborg):

 

 

Nr. Søby station ligger i et vejsving på adressen Radbyvej 21 (tidl. Årslev Kommune)  (Foto: Mathias Dyhr 3/12-06)

 

Nr. Søby station set fra banesiden. Bemærk lampen der er fra banens tid (Foto: Mathias Dyhr 3/12-06)

 

Da jeg kom til Nr. Søby, fik jeg som det første øje på den større dæmningsrest, der er tilbage lige efter vejen ved stationen. Om efteråret er det ikke til at undgå at se den. Den er fremkommelig, men man skal ikke være en "tudemarie", da der er nogle træer og en del græs der spænder ben for en, men frem kan man da komme. Efter mødet med dæmningen gik jeg over til stationen og fik en snak med en af dem, der bor der. En vældig flink mand, der viste mig nogle billeder, de havde indenfor også fra dengang, stationen var i brug. Han sagde, jeg bare skulle tage alle de billeder, jeg ville. Jeg husker også han spurgte, om det ikke var koldt at fotografere udenfor. Det måtte jeg give ham ret i, men sagde, at det måtte man bide i sig. Hvad kan man forvente af folk, når man tager ud en blæsende december-dag for at tage billeder af gamle stationer? Lidt nørd er man vel!  

 

Nr. Søby station set mod Odense (Foto: Mathias Dyhr 3/12-06)

 

Nr. Søby station set mod Fåborg (Foto: Mathias Dyhr 3/12-06)

 

Nr. Søby station med udkørslen gennem haven set mod Odense (Foto: Mathias Dyhr 3/12-06)

 

Foto af modelbane fra "Banen" nr. 16/1994. Motorvognen med en "rumpeged" på slæb er lige ankommet til Nr. Søby station (Foto: Alex Søgaard)

 

Nr. Søby. Tilgroet dæmning hvor togene kørte set mod Odense (Foto: Mathias Dyhr 3/12-06)

 

Nr. Søby station på banens sidste dag den 22. maj 1954 (Foto: P. Grabiel)

 

I forbindelse med banens indvielse med deltagelse af kong Frederik d. 8. og dronning Lovisa, skrev Fyens Stiftstidende den 2. okt. 1906: 

 

>> Ved Nørresøby Station, der ligger temmelig langt fra Byen, og hvor Kommunen derfor i Anledning af den nye Bane har anlagt en stor ny Banegaardsvej, der forkorter Vejen til Stationen betydeligt, var der samlet en Mængde Tilskuere.

Paa Sogneraadets Foranstaltning var Stationsbygningen med Perron etc. af Gartneren paa Søbysøgaard smukt pyntet med Guirlander og Flag.

Her havde, som tidligere bebudet, Vaabenbrødrerne givet Møde. Endvidere Sogneraadet, hvis Formand Grdr. Søren Nielsen, Nørresøby Mark, udbragte et smukt motiveret Leve for Kongeparret (9 stærke Hurraer), medens der fra Smaapiger - Skolebørnene vare mødte, saavel Drenge som Piger - overraktes Hds. Maj. Dronningen en nydelig Blomsterbuket <<

 

Nr. Søby station

Til oversigten

 

Næste station var Allested, der lå 32,5 km fra Fåborg:

 

 

Allested station set fra Banevej (Foto: Mathias Dyhr  3/12-06)

Jeg bankede på havelågen, og kom ind hvor en dame gik og fejede og rev blade sammen. Hun var meget imødekommende og spurgte også, hvem jeg var, og vi faldt i en længere snak om alt fra nisser til gamle perronlamper. Netop på Allested station sidder den oprindelige perronlampe stadigvæk. (Se billedet). Udenfor står den gamle kuffertbænk, der også er billede af. Noget der faldt mig ind da jeg kom ind til stationen var, at der er pyntet op til jul. På det gamle wc hus, hvor skorstenen stadigvæk står, er der kommet en stor julemand med lys op. Jeg spurgte, om hun selv havde sat den op. Det havde hun dog ikke, da hendes mand er skorstensfejer. Hun sagde, at hver gang børnebørnene kommer, kan de ikke forstå, hvorfor julemanden ikke er kommet ned i skorstenen endnu. Ja, der er mange sjove ting ved at tage ud at fotografere stationer. Det jeg godt kan lide er, at folk er så imødekommende, og man også får en historie med om huset og dem selv. Det er altid meget spændende. Ind imellem kan man være så heldig at beboerne selv har kørt med banen. Det havde hende her dog ikke, men til gengæld havde hun kørt meget med NFJ oppe ved Bogense.

De store vinduer på taget er ikke til at lave solenergi med, men bare for at få mere lys ind på loftet, hvor der er lavet nye værelser. Engang har der været elevværelse deroppe blandt andet. På siden af stationen ud mod haven sidder også en sort fakkelholder, der blev brugt til en fakkel, for at give mere lys, eller en man kunne tage med rundt.

Allested station set fra banesiden mod Odense (Foto: Mathias Dyhr 3/12-06)

 

Allested station set mod Fåborg (Foto: Mathias Dyhr 3/12-06)

 

Allested station. Bemærk julemanden ved skorstenen (Foto: Mathias Dyhr 3/12-06)

 

Allested station med gammel perronlampe (Foto: Mathias Dyhr 3/12-06)

 

Allested station med gammel kuffertbænk (Foto: Mathias Dyhr 3/12-06)

 

Allested station på postkort 1911

 

I forbindelse med banens indvielse med deltagelse af kong Frederik d. 8. og dronning Lovisa, skrev Fyens Stiftstidende den 2. okt. 1906: 

 

>> I Allested var Stationen af Beboerne smukt pyntet med Guirlander og Flag, der strakte sig paa begge Sider af Stationen, og midt for Stationsbygningen var Perronen dækket af Tæpper.

Ligeledes var de Stationen nærmeste Bygninger festligt pyntede.

En Mængde Mennesker havde indfundet sig, deriblandt Skolebørnene, som under Ledelse af Lærer Ahnholm hilste Kongeparret Velkommen med sang.

Sogneraadsformand N.P. Jørgensen udbragte et smukt motiveret Leve for Majestæterne. Kongen takkede i smukke Ord.

Fra Skolepiger overraktes der Hds. Maj. Dronningen en smuk Blomsterbuket <<

 

Det stod i avisen for 114 år siden:

Fyens Stiftstidende den 25. jan. 1910

>> Snestormen og Toggangen.

Regelmæssig Drift paa Sydvestbanen suspenderet i Formiddags. Paa denne Bane indtraf allerede Togstandsning i Aftes, idet det Kl. 6,45 fra Odense afgaaende Tog kørte fast mellem Nørresøby og Allested, hvor der paa Grund af Jordfygning laa ca. 3 Fod Sne paa en længere Strækning.

Toget forsøgte at forcere Sneen efter at være gaaet tilbage til Nørresøby og have efterladt Godsvogne her, men Forsøgene mislykkedes.

Ved 9-Tiden udsendtes fra Odense en med "Næse" forsynet Hjelpemaskine. Den halede Toget tilbage til Nørresøby, og med begge Maskiner for lykkedes det nu at gennemføre Toget, som naaede Faaborg ved Midnat i Stedet for Kl. 9,10.

Det modgaaende Tog, der holdende ved Allested Station havde afventet Situationens Udvikling, blev naturligvis ogsaa meget forsinket. Det indkom til Odense Kl. 11½ i Stedet for Kl. 9,10.

I Morges udsendtes første Tog som "let" Tog. Forholdene var imidlertid forværrede i Nattens Løb. Mellem Nørresøby og Allested laa Sneen 4 Fod høj paa en Strækning af ca. 1000 Alen, og der var mellem Trunderup og Jordløse flere Driver paa 3-4 Fods Højde og ca. 100 Alens Længde.

Ved 7-Tiden meldtes det da ogsaa, at Toget fra Odense var kørt fast samme Sted som i Aftes.

Ved 8½-Tiden var det fremdeles ikke lykkedes Toget her fra at naa igennem til Allested, hvor det modgaaende Tog holdt.

Derefter blev regelmæssig Drift suspenderet paa Banen <<

 

Allested station

Til oversigten

 

Mellem Allested og Ståby løber Vittinge Å, der blev passeret på en fire meter lang jerndragerbro på granitfundamenter. Som det ses på de to billeder herunder, findes granitfundamenterne endnu, hvorimod overbygningen af jern er forsvundet. 

 

Vittinge Å. Her passerede togene åen for 70 år siden. Fundamenter set mod syd (Foto: Mathias Dyhr 31/12-06)

 

Vittinge Å. Endnu har ingen haft lyst til at fjerne granitfundamenterne, der stadig står som et monument over ONFJ (Foto: Mathias Dyhr 31/12-06)

 

Vittinge Å

Til oversigten

 

Næste station (set fra Odense) var Ståby station, der lå 29,0 km fra Fåborg og 27 m over havet:

 

 

Ståby station set fra Odense-siden, sporet lå til venstre for bygningen. En tilmuret dør og et trappetrin anes til venstre. De flotte og for stationerne så karakteristiske mørtelstriber er gennemført i det nye murværk. Stationen hører til de bedst bevarede og er flot vedligeholdt.

(Foto: Mathias Dyhr 16/3-08)

 

Ståby station lå 500 m fra landsbyen af samme navn og var af den lille type. Stationen havde sidespor. 

 

Ståby station set fra Fåborg-siden. Perronen lå hvor tilbygningen ses. 

(Foto: Mathias Dyhr 16/3-08)

 

Ståby station med begge bygninger set fra perron-siden.

(Foto: Mathias Dyhr 16/3-08)

 

Ståby station. Banearealet set mod Odense (Foto: Mathias Dyhr 16/3-08)

 

Ståby station på postkort omkring 1918

 

I forbindelse med banens indvielse med deltagelse af kong Frederik d. 8. og dronning Lovisa, skrev Fyens Stiftstidende den 2. okt. 1906: 

 

>> I Staaby havde Egnens Beboere ligeledes pyntet Stationen smukt <<

 

Det stod i avisen for 107 år siden:

Fyens Stiftstidende den 22. jun. 1917

>> En grufuld Automobilulykke.

To Mennesker dræbt ved Sammenstød med Nr.-Broby-Toget.

Ved Jernbaneoverskæringen paa Vejen fra Staaby til Nr. Broby skete igaar Aftes ved 8-Tiden en frygtelig Ulykke, som kostede to Mennesker Livet.

Proprietær J.L. Madsen, Vejlegaard, kom her kørende i sin Automobil sammen med Gdr. Hans Hansen og Hustru, Vejle, og deres 13-aarige Søn samt Telefonarbejder Viggo Hansen fra Odense.

Fra Automobilen bemærkede man ikke, at Toget kørte frem paa Banelinien samtidig med, at Automobilen nærmede sig Overskæringen, og Automobilen kørte med fuld Fart ind paa Toget.

Vognen blev delvis ødelagt og to af dens Passagerer, Gdr. Hans Hansen og Telefonarbejder Viggo Hansen slyngedes ind mod Toget og blev dræbt paa Stedet.

De forulykkedes Lig har inat ligget paa Staaby Station, hvor Kredslæge Bohn-Jespersen, Faaborg, idag har foretaget legalt Ligsyn.

De øvrige Passagerer slap fra Sammenstødet i stærkt forslaaet Tilstand og førtes med Toget til Faaborg, hvor de blev indlagt paa Sygehuset.

Ved at forhøre paa Sygehuset om deres Tilstand erfarer vi idag, at Fru Hansen har faaet en Hjernerystelse og henligger i alvorlig Tilstand. Saavel Propr. Madsen som den lille Dreng har faaet flere alvorlige Hudafskrabninger og er i det hele slemt medtagne af Ulykken.

Den forulykkede Telefonarbejder var Holdfører ved Fyens kommunale Telefonselskab og arbejdede for Tiden paa Vejleegnen.

Ulykkens Aarsag.

Om Aarsagen til Ulykken oplystes det allerede iaftes, at der fra Toget er givet det sædvanlige Varsel, før Vejen passeredes.

Ulykken maa da rimeligvis tilskrives den Omstændighed, at man fra Bilen ikke har kunnet se Toget paa Grund af et tæt, levende Hegn, og Signalet er blevet overdøvet af Motorens Støj.

Den sørgelige Ulykke har vakt stor Deltagelse paa Egnen <<

 

 

Ståby station

Til oversigten

 

Næste station (set fra Odense) var Brobyværk station, der lå 26,6 km fra Fåborg og 27 m over havet:

 

 

Brobyværk station set fra vejsiden (Foto: Mathias Dyhr 18/2-07)

 

Brobyværk station er i rimelig god stand. På banesiden er et vindue blevet tilmuret. I banens sidste år fandtes en 12 m høj signalmast på perronen.  

 

Brobyværk station set fra banesiden (Foto: Mathias Dyhr 18/2-07)

 

Brobyværk station set fra modsatte ende langs banesiden med den flotte udestue (Foto: Mathias Dyhr 18/2-07)

 

Brobyværk station. Som på de fleste andre stationer benyttes udhuset nu som garage (Foto: Mathias Dyhr 18/2-07)

 

Brobyværk station. Som det tydeligt ses, er billedet fra den gang, togene kørte. Toget har retning mod Nr. Broby/Fåborg (Ophav: Odense Luftfoto 1951)

 

I forbindelse med banens indvielse med deltagelse af kong Frederik d. 8. og dronning Lovisa, skrev Fyens Stiftstidende den 2. okt. 1906:  

 

>> I Brobyværk hvortil Toget ankom lidt før Kl. 2½ og havde ca. 20 Minutters Ophold.

Her var midt for Bygningen bygget en Æresport og rejst Flagstænger i Mængde, forbundne med Guirlander.

Ogsaa Byen mod Stationen var ualmindelig rigt festsmykket.

Udsmykningsarbejdet var under Ledelse af Lehnsgrevinde Schaffalitzky de Muckadell, Brobygaard, udført ved frivillig Assistance fra forskjellig Side blandt Beboerne.

En stor Menneskemasse havde indfundet sig ved Kongetogets Ankomst. Bl. a. var mødt Vaabenbrødrerne og Skolebørnene.

Paa Sogneraadets Vegne bød dettes Formand, Gmd. C. Jacobsen Erensbjerggaard, i en ganske kort Tale Majestæterne Velkommen og udbragte et med levende Hurraer besvaret Leve for Kongeparret.

Smaapiger overrakte Hds. Maj. Dronningen en prægtig Blomsterbuket (der ligesom flere af de andetsteds Majestæten overrakte Buketter var omvundet med smukke signerede dannebrogsfarvede Baand).

Efter Modtagelsen paa Perronen begav Majestæterne sig, ledsagede af Følget, Ministrene, Banens Direktion og ganske enkelte af de Indbudte sig ind i den ligeledes festligt smykkede Ventesal, hvor der blev drukket The, og hvor Lehnsgreve og Lehnsgrevinde Schaffalitzky de Muckadell vare Værter <<

 

Det stod i avisen for 114 år siden:

Fyens Stiftstidende den 27. jun. 1910

>> Et kedeligt Toguheld. 

Toget fra Odense til Faaborg kører ved Brobyværk ind i et Godstog.

Stationsforstanderen glemte at skifte Spor.

Heldig sluppen!

Da Toget Kl. 9,45 her fra Odense over Nørrebroby til Faaborg i Gaar var naaet Brobyværk, mærkede Passagererne, kort efter at Lokomotivet havde givet Faresignal, 2 meget stærke Stød kort efter hinanden. I Kupeerne raslede Folk imellem hinanden, men de kom hurtigt til Besindelse og sprang ud af Kupeerne for at se, hvad der kunde være i Vejen.

Det viste sig da, at Persontoget var kørt ind paa et galt Spor, et Ladespor, hvor der i Forvejen holdt 4 Godsvogne, heldigvis alle tomme.

Det Syn, der viste sig for de opskræmmede Passagerer, var ret uhyggeligt. Den forreste af Godsvognene var bleven stillet ganske paa Højkant og hvilede med sin forreste, knækkede og ødelagte Del ovenpaa Lokomotivet, hvis forreste Del ligeledes var ganske ødelagt. De andre Godsvogne var ogsaa delvis ødelagte, var løbet af Sporet, væltet om paa Siden og havde med deres Vægt bøjet og ødelagt Hovedsporet, saa Trafikken en Tid maatte standses.

Vi sendte straks efter at have erfaret om Ulykken en af vore Medarbejdere til Brobyværk, og han giver følgende Beskrivelse af Ulykken, som han erfarede nærmere om ved Samtale med Passagerer og Togpersonale:

Det Godstog, Persontoget kørte ind i, holdt ikke langt fra Sporskiftet, saa det har sikkert kostet den raske Lokomotivfører store Anstrengelser at undgaa en alvorlig Katastrofe. Godt var det, at Sammenstødet skete saa tæt ved Stationen, thi Toget havde selvfølgelig standset Farten meget. Var der kørt med fuld Fart ind, kunde Sammenstødet havde faaet frygtelige Følger.

Lokomotivføreren var selvfølgelig glad over, at det gik som det gik, og at Signalerne viste fri Bane. Han kan da fralægge sig al Skyld i Sammenstødet. Det er derimod mindre rart for Stationsforstander Haurowitz, der havde glemt at skifte Sporet.

Passagerne var selvfølgelig i høj Grad opskræmte og bestyrtede over, at noget saadant kunde ske paa en saa lille Bane, hvor der Dagen igennem kun gaar 4 Tog i hver Retning.

Fra Odense udsendtes der Hjælpemaskine, og med en prisværdig Hurtighed blev Sporet ryddet, saa Trafikken allerede tidligt paa Eftermiddagen kunde genoptages. De ødelagte Vogne førtes her ind til Odense.

Paa Sydfyenske Jernbane's Kontor meddeler man os, at Skaden paa Materiellet er ret ubetydelig. Godsvognene vil let kunne repareres, og Lokomotivet tog ikke Skade udover lidt Tryk paa Kedlen, et Par knuste Puffer.

Hvilken Følge Stationsforstander Haurowitz's Glemsomhed vil faa for ham, kunde endnu ikke siges, men man mente, at dette Tilfælde, som saa mange tidligere, ville blive straffet med en større Mulkt.

Man kan da sige, at saavel Stationsforstanderen som Passagererne slap mere end heldigt fra det kedelige Uheld <<

 

Brobyværk station 

Til oversigten

 

Næste station (set fra Odense) var Nr. Broby, der lå 24,0 km fra Fåborg og 24 m over havet:

 

 

Nr. Broby station er nedrevet, men

vejskiltet vidner om, hvor den lå.

Stationen lå omtrent midt på

strækningen, hvorfor den havde

vandtårn til forsyning af damplokomotiverne.

Vandtårnet var opført i samme

stil som banens bygninger.

Vandet kom fra en brønd ved

tårnet

(Foto: Mathias Dyhr 2005)

 

Nr. Broby. Grunden hvor stationen lå (Foto: Mathias Dyhr 2005)

 

Nr. Broby station som den så ud fra luften i 1951. Højre side er mod Brobyværk/Odense (Ophav: Odense Luftfoto)

 

Nr. Broby station 1939. Her ses lidt af det firkantede vandtårn. Bemærk drejeskiven bag ved tårnet med et længere stikspor til en købmandsgård (Ophav: Sylvest Jensen)

 

I forbindelse med banens indvielse med deltagelse af kong Frederik d. 8. og dronning Lovisa, skrev Fyens Stiftstidende den 2. okt. 1906:  

 

>> I Nørrebroby havde Sogneraadet taget Initiativet til Stationens Udsmykning, hvortil der er ydet frivillig Hjælp i stor Maalestok fra Sognets Beboeres Side.

Midt paa Stationsperronen var bygget en stor granklædt Portal, hvis 2 Taarne ved c. 1 Alen høje Granhegn var forbunden med et ligeledes pyntet og forneden aabent Gavlparti, tæt inde ved Stationsbygningens Facade, saaledes at der altsaa fremkom et smukt Modtagelsesrum, afsondret og dog aabent for Tilskuernes Blikke.

Fra Portalen strakte sig til begge Sider paa Perronen Flagrækker.

Ogsaa her havde indfundet sig en stor Mængde Mennesker, hvoriblandt Vaabenbrødre og Skolebørn.

Medlem af Sydvestbanens Direktion, Landvæsenkommissær, Proprietær N.Chr. Rasmussen, Nørrebroby, bød i smukke Ord Velkommen til Majestæterne, for hvem han udbragte et med jublende Hurraraab besvaret Leve.

Fra en Kreds af unge, hvidklædte Piger overraktes en smuk Buket til Hds. Maj. Dronningen, som ligeledes modtog en Buket fra Skolepiger <<

 

Det stod i avisen for 112 år siden:

Fyens Stiftstidende den 10. aug. 1912

>> Toguheld ved Nørrebroby Station i Aftes.

Toget fra Faaborg kørt ind paa forkert Spor.

Da Aftentoget fra Faaborg (i Odense Kl. 9,10) i Aftes kom hertil, kørte det som Følge af forkert Sporskifte ind paa et Sidespor og stødte her sammen med en Kreaturvogn, der stod temmelig langt fremme paa Sidesporet.

Ved Stødet gik Kreaturvognen af Skinnerne og skubbedes tilbage, indtil den standsedes af nogle paa Sporet lidt længere tilbage staaende Vogne. 

Den blev temmelig slemt medtaget, hvorimod mærkeligt nok 3 Kreaturer, der befandt sig i den, ingen Skade tog. De sprang af Vognen, løb over Banelegemet og gav sig til at græsse paa en Mark ved siden af. Den ene af dem fik lidt Hudafskrabninger, det var det hele. I Morges er de sendt videre til deres Bestemmelsessted, Espe.

Efter sigende var der ved Togets Ankomst en Mand inde i Godsvognen, beskæftiget med Kreaturerne; han sprang nok af Vognen i sidste Øjeblik.

Lokomotivet led ikke videre Overlast ved Sammenstødet.

I det hele er der altsaa kun sket ringe Skade ved Uheldet. Kjernepunktet i det Skete er den ved denne Lejlighed udviste Forsømmelse m.H.t. Sikkerhedstjenesten.

Medens der var givet Signal til fri Indkørsel, var Sporskiftet stillet forkert efter en inden Togets Ankomst foretagen Rangering <<

 

Da der ikke er meget at se, hvor Nr. Broby station lå, forsøgte jeg i stedet for at finde resterne af broen over Odense Å mellem Nr. Broby og Brobyværk. Det lykkedes efter kort tid ude på en brakmark med tidsler og brændenælder. Ikke den bedste vegetation når man er iført shorts og sandaler. Desværre er granitfundamentet på den sydlige side mod Brobyværk væk. Tilsyneladende på grund af noget kloakudløb.

 

Odense Å mellem Brobyværk og Nr. Broby hvor jernbanen passerede på en 11,4 m lang jerndragerbro med granitfundamenter (Foto: Mathias Dyhr 28/4-07)

 

Odense Å mellem Brobyværk og Nr. Broby med det nordlige, tilbageværende granitfundament. Her nåede banen ned i kote 21 m, det laveste siden Stensgård (Foto: Mathias Dyhr 28/4-07)

 

Nr. Broby med stationen og broen over Odense Å                         

Til oversigten

 

Næste stop (set fra Odense) var Ernebjerg holdeplads, der lå 21,5 km fra Fåborg og 35 m over havet:

 

 

Ernebjerg Holdeplads. Bygningen har fået ny bemaling og de karakteristiske hvide mørtelstriber ses ikke længere (Foto: Mathias Dyhr 2005)

 

Ernebjerg Holdeplads opførtes som vogterhus (DSB-type) ved banens åbning. Fra starten solgte baneformandens kone billetter i begrænset omfang. Der var ingen ventesal og kontor, de rejsende måtte stå ude i al slags vejr for at vente på toget. I 1910 blev huset forsynet med en tilbygning ud mod banen, hvor der blev plads til de ønskede lokaler.

 

Ernebjerg. Dæmning i nærheden af holdepladsen (Foto: Mathias Dyhr 2005)

 

Ernebjerg Holdeplads 1954 (Ophav: ukendt)

 

I forbindelse med banens indvielse med deltagelse af kong Frederik d. 8. og dronning Lovisa, skrev Fyens Stiftstidende den 2. okt. 1906:  

 

>> Ved Erenbjerg Trinbrædt bliver det nærliggende Ledvogterhus udpyntet paa Banens Foranstaltning <<

 

Det stod i avisen for 112 år siden:

Fyens Stiftstidende den 23. sep. 1912

>> Eftermiddagstoget Kl. 6,40 fra Faaborg paakørte i Aftes mellem Nørrebroby og Ernebjerg 4 Køer, tilhørende Gdr. Chr. Jacobsens Enke, Ernebjerggaard.

Køerne havde lagt sig ned midt i Sporet, og fra Lokomotivet kunde man først se dem, da man var lige ved dem.

En af Køerne blev skaaret midt over, en anden fik begge Bagbenene kørt af, og en tredie blev saa medtaget, at den maatte slaas ned. Derimod slap den fjerde underligt nok fra Sammenstødet uden at have taget Skade.

Toget standsede, men kunde fortsætte Farten med faa Minutters Forsinkelse efter at have ryddet Sporet <<

 

Ernebjerg Holdeplads                                                                           

Til oversigten

 

Næste station (set fra Odense) var Trunderup, der lå 19,3 km fra Fåborg og 57 m over havet:

 

 

Trunderup station set fra banesiden. Stationsbygningen er blevet malet og havde fra begyndelsen valmet tag, ligesom det ses på udhuset; men har fået nyt sadeltag. De to skorstene er væk. Der er også ændret på døråbninger og vinduer. Yderst til venstre ses stadig det originale murværk med mørtelstriber (Foto: Mathias Dyhr 2005)

 

Trunderup. Stationen set fra vejsiden (Foto: Mathias Dyhr 2005)

 

Trunderup. Udhuset med originalt tag og delvist murværk. Skorstenen er dog væk (Foto: Mathias Dyhr 2005)

 

Trunderup station med tog mod Ernebjerg/Odense omkring 1910. Bemærk lokomotivet bag ved godsvognen (Ophav: Haarby Lokalhistoriske Forening)

 

I forbindelse med banens indvielse med deltagelse af kong Frederik d. 8. og dronning Lovisa, skrev Fyens Stiftstidende den 2. okt. 1906:  

 

>> Ved Trunderup Station har Egnens Beboere gjort sig store Anstrengelser for at hædre det forbipasserende Kongepar fuldt saa vel, som det bliver Tilfældet, hvor Kongetoget standser.

Paa Stationsperronen og til begge Sider af denne rejses Flagalle, trukken med Guirlander, ligesom Stationens Perronside pyntes smukt.

Fra Perronen afsynger Trunderup Sangforening under Ledelse af Detaillist Ant. Rasmussen, Ingemanns Kongesalme "Dyb af Kjærlighed" og Godsejer Petersen, Søbo, vil udbringe et med 9-foldigt Hurraraab af Tilskuermassen besvaret Leve for Kongeparret. - Under Ledelse af Lærer Braun møder endvidere Trunderup Skoles Elever, Drengene med Flag og Pigerne hver med sin Blomsterbuket, der kastes mod den forbikjørende Kongewaggon.

Kort før Toget naar Trunderup Station, passerer det Sognefoged Lohmanns Skov. Gjennem denne er der paa Ejerens Foranstaltning opplantet Dannebrogsflag langs begge Sider af Banelinien, saaledes at Toget passerer gjennem en Flagallee <<

 

Det stod i avisen for 103 år siden:

Fyens Stiftstidende den 2. maj 1921

>> Paakørt af Toget. Uhyggelig Ulykke ved Trunderup iaftes.

Da en Kusk, R. Petersen, fra Propr. Mikkelsen, Langedilgaard, iaftes havde været ved Jordløse Station og var paa Tilbagevejen til Gaarden, skete der ved Langedil-Overkørslen over Brobybanen en Ulykke, idet Køretøjet blev paakørt af Toget, som skal være ved Trunderup Station Kl. 9,13. Hvordan Ulykken er sket er uopklaret, da Kusken ikke har kunnet afgive Forklaring. Han skildres som en ellers paalidelig og forsigtig Kusk.

Ved Sammenstødet blev Hesten dræbt og Vognen helt splintret. Kusken slap ved et rent Tilfælde med Livet, idet han blev slynget ud af Vognen. Togpersonalet tog ham med til Trunderup Station, hvortil Læge Krohn fra Haarby blev hentet. Efter at den Tilskadekomne, der havde faaet flere Huller i Hovedet og var forslaaet paa Kroppen, var bleven forbundet, kørtes han til Langedilgaard. I Formiddags befandt han sig nogenlunde, men det var dog endnu tvivlsomt om der vilde indtræde Hjernerystelse.

Det uhyggelige Tilfælde maner atter til Forsigtighed med de aabne Baneoverkørsler <<

 

 

Trunderup station                                                                                

Til oversigten

 

Næste station (set fra Odense) var Jordløse, hvor stationen lå 15,5 km fra Fåborg og 70 m over havet:

 

 

Jordløse station set fra vejsiden (Foto: Mathias Dyhr 28/4-07)

 

Da jeg ankom til Jordløse gamle station mødte jeg de to beboere, Jonna og Thorkild. Et meget imødekommende ægtepar der sad ude i haven. Jeg fik en sodavand, og vi snakkede om løst og fast. Jeg var inde at se hele huset. Det var vældig interessant. Der var lavet en del om; men man kunne stadigvæk se de fleste steder, hvor der havde været skillevægge. De viste mig også det lille hus med toiletterne. Det bruger de nu til opbevaring og salg af gamle ting, de finder rundt omkring. Det gamle stationsskilt befinder sig i Lokalhistorisk Arkiv, og beboerne vil gerne have det sat op igen, men arkivet vil ikke af med det. Nogle af vinduerne skal skiftes henover sommeren, og det skal være vinduer, der ligner de originale. Beboerne gør meget ud af at føre tingene tilbage til det oprindelige. Det er jo sød musik for os nørder.

 

Jordløse station set fra vejsiden i en mere skrå vinkel. Det oprindelige tegltag på hovedbygningen er desværre udskiftet med eternit-tagplader (Foto: Mathias Dyhr 28/4-07)

 

Jordløse station. Et kig ind i det hyggelige gårdmiljø (Foto: Mathias Dyhr 28/4-07)

 

Jordløse station. Set fra banesiden (Foto: Mathias Dyhr 28/4-07)

 

Jordløse station. Perronkanten ses stadigvæk tydeligt. Beboerne oplyste, at den skal blive ved med at være synlig. Desværre kunne jeg ikke tage det ønskede billede fra banesiden, da grunden ender lige efter hvor sporet lå og støder op til en mark, hvor en olm tyr gik rundt (Foto: Mathias Dyhr 28/4-07)

 

          

Jordløse station. I tidens løb har de rejsende brugt ventetiden til at ridse deres navne mv. ind i muren. Desværre ses ingen årstal, men hvornår var det nu navnene "Gunnar" og "Helga" var på mode? (Foto: Mathias Dyhr 28/4-07)

 

Jordløse station på indvielsesdagen i 1906 (Ophav: Jordløse-Trunderup Lokalhistoriske Arkiv)

 

I forbindelse med banens indvielse med deltagelse af kong Frederik d. 8. og dronning Lovisa, skrev Fyens Stiftstidende den 2. okt. 1906:  

 

>> I Jordløse bygges der midt paa Stationsperronen en blomstersmykket Portal med Skjolde og Kongeparrets Navnetræk samt Hs. Maj. Kongens Valgsprog. Paa begge Sider af Portalen rejses Flagstænger, forbundne med Guirlander, ligesom saavel Stationsbygningen som Pakhuset pyntes.

Sognepræst Sørensen holder en Velkomsttale til Kongeparret, og Kjøbmand J. Lindegaard udbringer et Leve for Majestæterne.

Under ledelse af Lærer Hansen og Lærerinde, Frk. Hansen møder paa Stationen Skolebørnene, og hvidklædte Skolepiger vil overrække Hds. Maj. Dronningen en Blomsterbuket.

Om Eftermiddagen Kl. 4 afholdes i Byens Forsamlingshus af Parthaverne i dette i Dagens Anledning en festlig sammenkomst med Fællesspisning af medbragte Madkurve og sluttelig Bal. Festen, hvortil Kjøbmand Lindegaard har taget Initiativet, har vundet stor Tilslutning. Bl. A. ville alle Vaabenbrødrene i Sognet og Omegnen komme tilstede <<

 

Det stod i avisen for 116 år siden:

Fyens Stiftstidende den 28. apr. 1908

>> Alvorligt Toguheld paa Sydvestbanen.

Toget Kl. 9,15 fra Faaborg løb i Formiddags ved Jordløse Station ind paa et forkert Spor og tørnede mod en der staaende tom Vogn, som ved Sammenstødet blev løftet op paa Maskinen.

Toget fortsatte med en Times Forsinkelse.

Den paakørte Vogn blev endel ramponeret. - Der kom ingen Mennesker tilskade <<

 

Jordløse station

Til oversigten

 

Næste station (set fra Odense) var Håstrup, der lå 11,8 km fra Fåborg og 45 m over havet:

 

 

Håstrup station (Foto: Mathias Dyhr 2005)

 

Bygningen var af den mindre type som i Millinge og Stensgård. Læssesporet lå på den samme side af banen som stationsbygningen. Det er i dag en af de bedst bevarede stationer på strækningen.  

 

Håstrup. Det nuværende vejskilt vidner stadig om den skinnevej, der forsvandt for 70 år siden (Foto: Mathias Dyhr 2005)

 

Håstrup station set fra luften 1950 (Ophav: Odense Luftfoto)

 

I forbindelse med banens indvielse med deltagelse af kong Frederik d. 8. og dronning Lovisa, skrev Fyens Stiftstidende den 2. okt. 1906:  

 

>> I Haastrup bliver Stationen og Perronen smykket paa lignende Vis (som i Jordløse). Her byder Amtsraadsmedlem, Grdr. Niels Mortensen Kongeparret Velkommen <<

 

Det stod i avisen for 110 år siden:

Fyens Stiftstidende den 19. maj 1914

>> Da Sydvestbanens Eftermiddagstog Kl. 2,10 fra Faaborg igaar befandt sig i Hanneslund Skov mellem Stensgaard og Haastrup, opdagede man fra Lokomotivet, at en Mand laa i Sporet et Stykke foran paa Linien.

Toget holdt, Manden blev fjernet fra Sporet, og Stensgaard Station varskoedes.

- Da et andet Tog Kl. 5½ fra Faaborg befandt sig ved Haastrup Station, opdagedes imidlertid en Person liggende paa Sporet. Denne Gang sov han dog ikke, ialtfald rejste han sig, da Lokomotivet var et Par Hundrede Alen fra ham, og gik tilside.

Det viste sig at være den Person, der havde ligget paa Sporet i Hanneslund Skov, en Mand fra Haastrup. Stationsforstanderen fik nu Manden, der var beruset, fjernet fra Banelegemet <<

 

Det stod i avisen for 85 år siden:

Fyens Stiftstidende, den 10. jan. 1939

>> Tøbrudet laver Jordskred paa Nr. Broby-Banen.

Passagerer og Post maatte udveksles pr. Bil mellem Haastrup og Falsled.

Da det første Morgentog i Gaar paa Odense-Nr. Broby-Faaborg Jernbane naaede Slugterne Syd for Haastrup, viste det sig, at Jernbanelinien var blokeret af Jordmasser.

Det store Tøbrud i Forbindelse med Regnen havde bevirket, at Jordmasserne fra Skrænterne var gledet som Laviner ned over Skinnerne og dannede en uigennemtrængelig Hindring for Togkørslen. Det varede en halv Time, før man fik gravet igennem, saa Toget kunde føres videre.

Allerede ved Middagstid var det galt igen, idet nye store Skred atter havde blokeret Banen. Eftermiddagstogene maatte standse henholdsvis ved Haastrup og Falsled og Passagerer og Post udveksles mellem Stationerne ved Hjælp af Biler.

I Eftermiddagens Løb ryddede en større Arbejdsstyrke Banelinien, saaledes at der i Aftes atter var klar Bane <<

 

Håstrup station

Til oversigten

 

Næste station mod Fåborg var Stensgård station, der lå 7,3 km fra Fåborg og 7 m over havet:

 

 

Stensgård station set fra nord. Sporet lå til højre for bygningen 

(Foto: Mathias Dyhr 16/3-08)

 

Stensgård var af banens mindste og hovedsagelig oprettet til glæde for banens største finansielle bagmand grev P. Bille-Brahe-Selby. Stationen var forsynet med læssespor. Under 1. Verdenskrig blev der anlagt et kort stikspor og bygget en siderampe af gamle sveller til brug ved læsning af roevogne fra Stensgård gods. Overkørslen ved stationen fik automatiske lyssignaler i 1949.

 

Stensgård station set fra banesiden. Takket være nutidens parabolantenner er det let at orientere sig, da disse antenner peger mod syd (Foto: Mathias Dyhr 16/3-08)

 

Stensgård station set fra vejsiden. Stationen er stadig let genkendelig. Dog er taget på hovedbygningen udskiftet, de to skorstene revet ned og vinduerne udskiftede (Foto: Mathias Dyhr 16/3-08)

 

Stensgård station september 1906 kort før indvielsen (Ophav: postkort)

 

I forbindelse med banens indvielse med deltagelse af kong Frederik d. 8. og dronning Lovisa, skrev Fyens Stiftstidende den 2. okt. 1906:  

 

>> Ved Stensgaard hvor Kongetoget ikke standser, bliver der ogsaa Stationsudsmykning <<

 

Det stod i avisen for 112 år siden:

Fyens Stiftstidende den 20. sep. 1912

>> Mislykket Indbrudsforsøg paa Stengaard Station.

Ved 2-Tiden i Nat vaagnede Bestyrerinden paa Stensgaard Station, Fru Sølund, ved, at hendes Hund gøede, og hørte en Puslen og Filen. Hendes Mand, der er Baneformand, stod op, men han naaede kun at se 2 Personer cykle væk fra Stationspladsen.

I Morges fandtes friske Fodspor udenfor Stationsbygningens Dagligstuevindue <<

 

Det stod i avisen for 111 år siden:

Fyens Stiftstidende den 6. okt. 1913

>> Mindre Toguheld igaar ved Stensgaard.

Toget Kl. 5,30 fra Faaborg imorges kørte som Følge af et forkert Sporskifte ved Stensgaard Station ind paa et Sidespor, hvor der holdt 4 Godsvogne.

Lokomotivføreren bremsede af al Kraft, men opdagede paa Grund af Mørket det forkerte Sporskifte for sent til, at et Sammenstød kunde afværges.

Der skete dog ingen videre Skade. 

En af de 4 Godsvogne fik "Gavlen" trykket ind, og Lokomotivet fik en Buffer bøjet og Forlanternen knust.

Allerede efter 10 Minutters Forsinkelse kørte Toget videre <<

 

Stensgård station

Til oversigten

 

Vi fortsætter mod syd til Millinge station, der lå 4,8 km fra Fåborg og 23 m over havet:

 

 

Millinge station. Bemærk emaljeskiltet på gavlen. Stationen har skiftet farve, skorstenene er væk og de karakteristiske mørtelstriber ses ikke mere (Foto: Mathias Dyhr 2005)

 

Millinge stationsskilt i fin stand sidder stadig på den gamle stationsbygning (Foto: Mathias Dyhr 2005)

 

 

Millinge station. Toiletbygningen findes også endnu i samme bemaling som stationsbygningen (Foto: Mathias Dyhr 2005)

 

Millinge station omkring 1910 (Ophav: postkort)

 

I forbindelse med banens indvielse med deltagelse af kong Frederik d. 8. og dronning Lovisa, skrev Fyens Stiftstidende den 2. okt. 1906:  

 

>> I Millinge anbringes paa Perronen foran Stationsbygningen en stor Flagdekoration med Skjold med krone og Kongeparrets Navnetræk.

Endvidere bliver der stor Udsmykning med Granguirlander og ca. 150 Flag.

Sognefoged, Grdr. P. Petersen holder Velkomsttalen til Kongeparret, og der vil blive overrakt Hds. Maj. Dronningen Blomster fra de unge Komtesser paa Stensgaard <<

 

Det stod i avisen for 110 år siden:

Aarhuus Stifts-Tidende den 10. jan. 1914

>> Faaborg er hærget af Oversvømmelser, Vandstanden steg i Løbet af Dagen 12-14 Fod, saaledes at de lavere liggende Dele af Byen i Aftes ved Syvtiden begyndte at blive oversvømmede. Ved Ottetiden stod Jernbaneterrænet, Havnepladsen, Gasværksgade og Kærlighedsstien (!) under Vand. Vandet var begyndt at trænge ind i Gasværket.

Toget, der kommer til Faaborg over Nørrebroby Kl. 10,10 Aften, kunde ikke føres igennem, men maatte holde ved Millinge Station. Kun en Vogn med Rejsende førtes saa nær til Byen som mulig. Ved Overkørslen til Ringe-Nyborg-Banen var man ved 10-Tiden begyndt at bygge en Dæmning for at hindre Vandet i at bortskylle Møllebroen. De fire Lokomotiver, der er stationerede i Faaborg, maatte ud af Remisen, da Vandet var trængt op til Fyrgravene <<

 

Millinge station

Til oversigten

 

Ved udgravningen til Millinge stationsplads måtte man fjerne en stor bakke, som indeholdt grus, der kunne anvendes til banens anlæggelse. Millinge havde grusgrav til brug for banen lige til dens nedlæggelse. Grusgraven, der blev udvidet flere gange, ses tydeligt på det gamle kort herover. Næste station efter Millinge var Fåborg.

 

Hermed slut på foto-turen langs ONFJ.

Tak til alle de venlige og imødekommende mennesker der har givet mig lov til at fotografere deres stationer, som for dem jo er deres hjem. Jeg er kun blevet mødt af imødekommenhed og smil, når jeg er kommet forbi. Alle steder har I hentet gamle billeder og tegninger frem, samt vi har fået en længere snak. Endnu en gang mange tak for denne store hjælp, der gør, at jeg kan samle alle de gamle stationer, og andre også kan få glæde af dem.

 Mathias Dyhr

 

E-mail: mathiasdyhr.dyhr063@gmail.com

 

KLIK HER for at se hele strækningen på et kort

 

KLIK HER for at se dias med målebordsblade over hele banen

 

Kilde- og litteraturhenvisning:

Lars Viinholt-Nielsen: Odense-Nr.Broby-Fåborg Banen (SFJ-Bøger 1993)