Artiklen er opdelt i flere strækninger og dækker den nye Nyborg Kommune med Refsvindinge, Ørbæk og Ellested. Det er muligt at klikke på kortet og springe til det ønskede sted, men det anbefales at starte herunder med 1. del. I toppen og bunden af hver artikel er der et link til næste (grøn pil) eller forrige strækning (rød pil) 

 


Nyborg H-Odensevej

 

 

RNB befarede strækningen mellem Nyborg og Ringe fra 1897 til 1962. Selv om det nu er 62 år siden driften ophørte, er der stadig mange rester tilbage. Første del starter lige efter den gamle banegård og slutter ved Odensevej (Sprotoften), hvor der stadig findes en større viadukt fra 1939. Strækningen, der er 2 km lang, er gennemgået 2009-10    

 

Den gamle banegård set fra Banegårdsalléen, der er anlagt hen over det tidligere sporareal for at ramme den nye banegård. RNB havde fuld optagelse på stationen. I forbindelse med Ringebanens etablering blev Nyborgs hovedperron forlænget. De Ringe-tog, der ikke kørte fra færgehavnen, afgik fra et blindspor, der endte i en drejeskive ved den nyopførte bygning lige før den tidligere banegård. Bygningerne efter rundkørslen tilhører Nyborg Private Realskole. Den gamle banegård indgår nu i en boligbebyggelse (foto: srk 19/4-10)

 

Strækningen set den modsatte vej. Sporet mod Ringe lå til højre og længere ude var der remise og drejeskive. Birkhovedskolen har senere udvidet på området. Hvor der er græs og parkeringsplads lå efter RNB's ophør rutebilstationen i en årrække fra 1960'erne indtil den flyttede ned i færgehavnen (foto: srk 19/4-10)

 

Christianslundsvej-Nymarksvej hvor den tidligere jerndragerbro førte tre spor henover Christianslundsvej. Dæmningen findes endnu godt tilplantet. RNB's spor lå yderst til venstre på dæmningen. Den nuværende bro blev opført i 1991, da det blev nødvendigt at rette banen ud for at ramme den nye station i Nyborg. Foto set mod Ringe (foto: srk 19/4-10)

 

På den modsatte side af Christianslundsvej ses også en dæmningsrest, hvor den tidligere bro endte og sporet gik i en skarp højrekurve. For enden af støjskærmen ses taget på den nye banegårdsbygning (foto: srk 19/4-10)

 

Sådan ser der ud oppe på dæmningen, hvor sporet mod Ringe lå sammen med de to hovedspor mod Odense. RNB's spor blev først taget op på denne strækning ud til Sprotoften omkring 1990 i forbindelse med elektrificeringen (foto: srk 19/4-10)

 

Frisengårdsvej med jernbanebroen set mod nord. Midt på brodækket ses årstallet "1964". RNB blev nedlagt i 1962, alligevel er broen bygget til tre spor, og Ringe-sporet ud til Sprotoften forsvandt først i forbindelse med elektrificeringen af hovedbanen (foto: srk 3/6-10)

 

Broen over Frisengårdsvej set oppe fra mod Nyborg. Broens hvide rækværk ses i begge sider. Hvor billedet er taget, lå RNB's spor. Umiddelbart ser det ud som om, der ikke har været plads til et 3. spor; men det skyldes, at hovedbanen blev forlagt ind mod RNB's gamle spor i begyndelsen af 1990'erne i forbindelse med etableringen af den nye banegård i Svanedammen, der også nødvendiggjorde opførelse af en ny bro over Christianslundsvej  300 m længere fremme. Man kan så glæde sig over, denne bro var bred nok til forlægningen (foto: srk 3/6-10)

 

350 m efter Frisengårdsvej mod Ringe lå den tidligere overkørsel ved Hyrdegyden (set mod nord). Da RNB blev anlagt måtte vogterhuset nedrives og et nyt opføres. Senere forsvandt overkørsel og vogterhus. RNB's spor lå mellem hegnet og den fynske hovedbane (foto: srk 29/5-10)

 

Banen set fra Hyrdegyden mod vest. Området hvor RNB's spor lå er lige blevet planeret. Efter sporet blev taget op, hvilket først skete i forbindelse med elektrificeringen, var her godt tilgroet (foto: srk 29/5-10)

 

Årsagen til planeringen ser ud til at være opførelse af nyt teknikskur og to nye køreledningsmaster med omskiftere. Der skal tilsyneladende etableres en ny strømsektion på den fynske hovedbane. Ved skuret begyndte RNB at dreje til venstre og væk fra hovedbanen (foto: srk 29/5-10)

 

Kort efter punktet hvor RNB drejede væk fra hovedbanen ses et ca. 1 m højt kabelskab fastgjort med nogle store u-bolte til en telefonpæl, der er afskåret ca. 2 m over jorden. Skabet var næsten skjult af bevoksningen. Et strækningsbillede fra samme sted kort før banen blev nedlagt viser en stangrække i højre side set mod Ringe med 8 tråde. Skabet på billedet har med stor sandsynlighed forbundet et jordkabel med luftledningerne (foto: srk 1/6-09)

 

Her ses kabelindføringen i skabets bund (foto: srk 1/6-09)

 

Begiver man sig videre mod Ringe ad den gamle banestrækning ser der sådan ud hvor den store udgravning begynder. Det er muligt at færdes til fods selv om udgravningen er godt tilgroet, men det er også over 40 år siden, der sidst kørte tog her. Når man hører togene komme brusende ude på hovedbanen tæt ved, kan man ikke lade være med at vende sig om for at se, om der kommer et tog mod Ringe (foto: srk 1/6-09)

 

Enkelte steder hvor bevoksningen endnu ikke har fået overtaget kan man godt fornemme gravearbejdet har været betydeligt (foto: srk 1/6-09)

 

Nede i udgravningen set mod Nyborg (foto: srk 1/6-09)

 

Udgravningen ser også ud til at blive brugt som losseplads. Havde det så været en skinnecykel (foto: srk 1/6-09)

 

Enkelte steder er bevoksningen gået ud (foto: srk 1/6-09)

 

Rester af banehegn ses flere steder. Her på skræntens højre side set fra Nyborg med noget af Sprotoftens bebyggelse i baggrunden (foto: srk 1/6-09)

 

Mere banehegn med et stykke ståltråd på skræntens højre side set fra Nyborg (foto: srk 1/6-09)

 

Efter 450 m er udgravningen fyldt op, og der er anlagt en sti til Sprotoften. Vejen til højre er Ringvej, som løber parallelt med udgravningen op til Odensevej (foto: srk 1/6-09)

 

Samme sted set den modsatte vej. Banen lå i udgravningen til højre, der nu er så tilgroet, at det stort set er umuligt at færdes dernede (foto: srk 1/6-09)

 

Ringvej ved Odensevej. Hvor bilen ses, krydsede banen vejen. Udgravningen blev fyldt op, da vejen blev anlagt (foto: srk 1/6-09)

 

Odensevej eller den gamle hovedvej A1 med viadukten fra 1939. Billedet er set fra Ringe-siden mod Nyborg. Da Borgeskovskolen blev bygget på den modsatte side blev noget af udgravningen fyldt op, og der blev etableret lysregulering ved krydset lige efter viadukten for at sikre skolebørnenes passage. At man ikke i stedet valgte at anlægge en cykelsti på den gamle banestrækning under broen virker uforståeligt (foto: srk 1/6-09)

 

Viadukten set fra Nyborg-siden mod Ringe. Årstallet "1939" ses stadig på brobuen. Ved at sænke banen på dette sted undgik man at ændre på den gamle hovedvejs forløb, der efterhånden var godt trafikeret ikke mindst på grund af bilfærgerne mellem Nyborg og Korsør. Tidligere krydsede sporet hovedvejen lige til højre for broen. Denne overskæring var sikret med bomme (foto: srk 7/6-09)

 

 Nærbillede af broens årstal (foto: srk 7/6-09)

 

Sådan ser den 26,5 m lange viadukt ud nedefra. Der er i tidens løb sket en opfyldning med jord. Havde været ideel til en cykelsti men er ubenyttet. Billedet er set mod Ringe (foto: srk 7/6-09)