Forrige Næste

Km 10,0 fra Nyborg
Km 16,4 fra Ringe

 

Klik-bart kort med banens forløb fra Ringe til Nyborg. Ved at klikke på et stationsskilt springes direkte til lokaliteten, hvis du ikke ønsker at se hele artiklen 

 

Refsvindinge vist på ældre kort (1:20.000)

Næste station efter Lamdrup mod Ringe lå i Refsvindinge 10 km fra Nyborg.

Stationsbygningens kontor- og publikumsfaciliteter var lidt større end i Lamdrup, men stationsforstandernes lejligheder var ens. I 1898 blev der anlagt et 240 m langt omløbsspor. Et tidligere spor til en grusgrav, der lå på østsiden ca. 800 m fra stationen blev samtidig taget op. Sporet udgik fra hovedsporet ud for stationsbygningen og passerede landevejen. Grusgraven forsynede banen med grus under dens bygning omkring 1896.

 

Refsvindinge sporplan 1949 

 

Refsvindinge. Entreprenørlokomotivet "Jacob" fra 1876 med tipvogne ved den kommende station 1896-97 (Foto: J. Kaare)

 

Refsvindinge station. Damptog ankommer fra Nyborg. Årstal ukendt. Stationen var noget større end den i Lamdrup (Foto: Ørbæk Lokalhistoriske Arkiv)

 

I 1906 hed stationsforstanderen Daniel Carstens, f. 1/10-1864 i Odense, og var den første i rækken af seks. Foruden hans kone boede der fem børn og en tjenestepige. Samme stationsforstander "regerede" fra 1897-1920 (Uddrag af folketællingsskema for Revsvindinge station 1906)

 

Plankort over banen ved Refsvindinge 1897. Foruden stationen ses vogterhusene 10 og 11 samt overkørslerne nr. 49 til 56. Syd for landevejen ses sidesporet til banens grusgrav, hvor den store dampgravemaskine, der havde været brugt til at bygge banen, stod henstillet et års tid, inden den blev solgt 

,,

Det stod i avisen for 126 år siden:

Fyens Stiftstidende, den 16. sep. 1898

>> Den store Gravemaskine, som Sydfyenske Jernbaneselskab anskaffede for et Par Aar siden til Brug ved Nyborg-Ringebanens Anlæg, er nedtaget i disse Dage og i Formiddags ankommen til Nyborg med Extratog fra Refsvindinge, hvor den har henstaaet i Selskabets Grusgrav siden Banens Aabning. Maskinen, der i sin Tid kostede Sydfyenske Jernbaneselskab 24,000 Kr., er solgt til Norge for 16,000 Kr. og bliver nu - læsset paa 4 Jernbanevogne - sendt til Christiania [Oslo].

Saavidt erindres vejer Uhyret ca. 70,000 Pd [35 tons] <<

 

Refsvindinge station. Postkortbillede o. 1905. Yderst til højre ses vogterhus nr. 11 ved Refsvindinge Byvej. Vogterhuset, Refsvindinge Byvej 2, blev solgt for 16.500 kr. til baneformand O. Larsen (tinglyst 22/2-1966) (Arkiv: P. Thomassen)

 

I vogterhus nr. 11 var der mere trængsel i 1906. Foruden Niels Nielsen boede hans kone og otte børn i alderen 1-14 år. Niels Nielsen, f. 24/7-1864, er opført som baneformand. Sandsynligvis er det hans kone, der har passet leddet (Uddrag af folketællingen i 1906)

 

Refsvindinge station. En af de sidste faste vognladningsforsendelser på banen var til Carlsberg-depotet i Refsvindinge (Foto: L. Viinholt-Nielsen)  

Refsvindinge set fra luften 1956. Den gule pil peger på stationen. Banen er set mod Ørbæk/Ringe. KLIK HER  for at se billedet i en højere opløsning (Foto: Sylvest Jensen)

 

Refsvindinge. Her mister stationen sin sporforbindelse i 1963, da skinnerne er ved at blive taget op (Foto: Ørbæk Lokalhistoriske Arkiv)

,,

Det stod i avisen for 122 år siden:

Folkebladet Sydjylland, den 4. mar. 1902

>> I Lørdags, da Iltoget fra Nyborg 12,20 til Svendborg i sædvanlig Fart passerede Refsvindinge Station, hvor det ikke skal standse, kørte det igennem Stationsforstanderens Hønseflok og voldte blandt Hønsene Død og Ødelæggelse. Kun en stor, sort Hane undslap Faren. Den sprang resolut ind under Ildkassen, og kørte saaledes med til Ørbæk, og her sprang den med et sirligt Hop ud paa Perronen <<

,,

Det stod i avisen for 107 år siden:

Langelands Social-Demokrat, den 3. jul. 1917

>> En kedelig Afbrydelse.

De rejsende, som var med Toget fra Nyborg til Ringe i Gaar Eftermiddags fik en Times ufrivilligt Ophold paa Refsvindinge Station, idet Maskinen paa Grund af en Skade ved Pumpen ikke kunde indtage Vand. Paa den lille Station udfoldede sig efterhaanden et broget Folkeliv, hvori særlig de mange Rejsende fra København livede svært op. Der blev sagt mange daarlige og enkelte gode Vittigheder. De fleste tog Afbrydelsen med godt Humør - det gælder dog ikke dem, der havde Staaplads i Toget - og forkortede Tiden med Øl og Sodavand, som hentedes hos Købmanden, der saaledes ganske uventet gjorde strygende Forretning. Stationsforstanderen gjorde sig hurtig populær blandt de Rejsende, han trøstede de utaalmodige med, at det dog var godt, at dette Uheld var indtruffet om Dagen. Sidste Nat Kl. 12½ var netop nøjagtig samme Fortrædelighed indtruffet paa Ellested Station. Grunden var det daarlige Brændsel, erklærede han.

Langt om længe ankom Hjælpemaskinen fra Ringe, og Toget dampede af, mens Stationsforstanderen gjorde stram Honnør for alle de viftende Mennesker ved Vinduerne.

Om Morgenen havde der ogsaa siddet et Tog en Time i Refsvindinge, og Dagen før sad et andet en Time i Kværndrup.

Sligt maa man altsaa regne med som hørende til Dagens Orden - flere Gange daglig <<

,,

Det stod i avisen for 70 år siden:

Fyens Stiftstidende, den 12. maj. 1954

>> Bil mast til vrag af Faaborg-toget.

Ulykke i formiddags paa Refsvindinge Station.

Bilens fører reddede sig ved at springe ud.

I jernbaneoverskæringen ca. hundrede meter fra Refsvindinge station skete i formiddags ved 9,15-tiden et voldsomt sammenstød mellem Faaborg-toget og en personvogn fra Refsvindinge. Det lykkedes bilens fører, handelsmand Ejler Ottesen, at springe ud i tide, saa han slap ganske uskadt, men bilen blev totalt vrag og havde filtret sig saa grundigt ind i togets motorvogn, at man maatte rekvirere hjælpetog fra Nyborg for at faa dem skilt ad.

Ulykken skete umiddelbart efter, at toget fra Faaborg mod Nyborg var startet fra Refsvindinge station. Farten har paa det tidspunkt formentlig kun været 20-30 km, og togfører Chr. M. Nordam, Nyborg, skulle netop til at sætte farten yderligere op, da en personvogn pludselig rullede ind paa banelegemet lige foran toget. Togføreren huggede bremserne i, men der var alt for kort frist, og med et brag blev bilen torpederet.

Der blev ikke brug for ambulancerne.

Øjenvidner, som hørte braget og saa den splintrede vogn, følte sig overbevist om, at der maatte være kommet mennesker til skade, og alarmerede Falck og Zonen, der sendte baade ambulancer og kranvogne af sted. Det viste sig dog heldigvis, at der kun havde været en enkelt person i vognen, handelsgartner Ejler Ottesen, og at han havde haft aandsnærværelse nok til at springe ud fra bilen i sidste øjeblik.

Man prøvede at faa bilvraget fri af motorvognen, men da denne ved sammenstødet var blevet løftet delvis af sporet, maatte man hidkalde hjælpetog fra Nyborg. Samtidig maatte man aflyse det næste tog, der skulle være ankommet til Refsvindinge station kl. 10,30, og i stedet indsætte en rutebil til at klare personbefordringen. Ved middagstid var man naaet saa vidt, at hjælpetoget kunne trække motortoget til Nyborg, hvor man regner med, at motorvognen hurtigt vil kunne genindsættes i driften <<

 

 

Lidt længere ude mod Ørbæk ved Longvej lå vogterhus nr. 10, der ses herunder:

 

Vogterhus nr. 10 mellem Refsvindinge og Ørbæk stationer. Nuværende adr. er Longvej 11. Billedet er udateret, men fra banens tidligste år. Sporet i højre side er fra Refsvindinge/Nyborg. Venstre side mod Ørbæk/Ringe. Ved at undersøge ældre folketællingslister for Refsvindinge ses det, at der 1. februar 1911 boede en banearbejder Hans Eriksen og en ledvogterske Marie Rasmussen på 34 år i huset samt seks børn i alderen knap 3 måneder til 7½ år. De tre yngste blev født i vogterhuset, fremgår det af kirkebogen. Børnene hed (ældste først): Erik, Hans, Ellen, Karen, Laurits og Egon Holst Eriksen. Fordelingen drenge/piger passer også med billedet. Dog må børnene være lidt ældre, da fotografen kom forbi, og et kvalificeret bud vil være, at billedet er taget 1912-13. Familien kom til sognet i 1907 fra Skårup og var flyttet igen ved næste folketælling i 1916, hvor vogterhuset blev beboet af en enke, ledvogterske Anna Katrine Hansine Hansen, med to børn. Næste folketælling i 1921 viser, at huset igen havde fået nye beboere med kun et enkelt barn. Fotografen har retoucheret billedet ved at markere personernes øjne med sorte prikker, hvilket var normalt dengang. Billedet er venligst stillet til rådighed af en af vogterhusets nuværende beboere, Karina Rasmussen. Vogterhuset blev solgt for 7.000 kr. i 1960. Ledbevogtningen ophørte allerede den 1. oktober 1938.

,,

Det stod i avisen for 115 år siden:

Fyens Stiftstidende, den 3. aug. 1909

>> En Hest ihjelkjørt af Toget.

Det Kl. 4,10 Eftermiddag til Nyborg ankommende Tog fra Ringe overkjørte igaar ved det første Vogterhus mellem Ørbæk og Refsvindinge en Hest, der var kommen ind paa Banelegemet <<

 

 

Næste stop: ØRBÆK


til oversigtskortet