Forrige

Næste

Km 34,0 fra Odense

  

Oversigtskortet viser OKMJ's forløb med alle stationer og trinbrætter på den 35,6 km lange bane. Kortet er klikbart. Ved at klikke på fx "Kølstrup", springes der direkte til denne station


Kirkebro vist på ældre kort (1:20.000)

 

Kirkebro trinbræt set mod Martofte. Her var intet sidespor (Foto: Ulf Holtrup 24/4-1964)

 

Kirkebro trinbræt lå ved landsbyen Stubberup. Dette stationsnavn var imidlertid allerede i brug på Sjælland, hvorfor trinbrættet fik navn efter den nærliggende Kirkebro Gård

 

Kirkebro trinbræt og Kirkebro Gård set mod Martofte 1952. Stubberup Kirke ses øverst til højre (Ophav: Sylvest Jensen)

 

Kirkebro trinbræt. Udateret ældre billede. Formodentlig fra 1930'erne (Ophav: Stubberup Sogns Lokalhistoriske Arkiv)

 

Kirkebro trinbræt. Endnu et ældre billede fra banens tidligste år. I baggrunden ses Kirkebrogård som gav navn til trinbrættet (Ophav: Stubberup Sogns Lokalhistoriske Arkiv)

 

Kirkebro trinbræt set mod Hersnap/Odense  (Foto: Erik V. Pedersen 20/3-1966)

 

Kirkebro trinbræt med tog set mod Martofte  (Foto: Erik V. Pedersen 20/3-1966)

 

Kirkebro trinbræt 1965 i farve (Foto: Lars Viinholt-Nielsen)

 

Kirkebro trinbræt set fra luften o. 1964. Venteskuret ses i den gule firkant. Her var aldrig sidespor. Trinbrættet lå ved landsbyen Stubberup. Trinbrættets noget misvisende navn skyldtes, at "Stubberup" allerede var i brug på ØSJS (Østsjællandske Jernbane Selskab). Trinbrættet lå omtrent bag ved Stubberup Bygade nr. 26 og 40; men det er muligt at færdes ad den gamle banestrækning, der er omdannet til en udmærket sti helt ud til Martofte. Fra Hersnap trinbræt er der 1 km og Martofte 1,6 km

 

Det stod i avisen for 111 år siden:

Jyllands-Posten den 7. okt. 1913

>> Gravplads fra Oldtiden.

Kjerteminde, 5. Oktober.

Under Jordarbejderne ved Forlængelsen af Kjerteminde-Banen ude på Hindsholm (fra Dalby til Martofte) er man i de sidste dage i en Udgravning ved Stubberup (Kirkebro) stødt paa en Del Urner. Da Jorden er haard efter den sidste Tids Tørke, og da Urnerne er meget skøre, er det ikke lykkedes at faa disse op hele. Og da der paa Stedet er funden flere 'Brandpletter', som kunde tyde paa Tilstedeværelsen af en Begravelsesplads, har Jærnbanen, som dens Pligt er, i Dag telegrafisk underrettet Nationalmuseet om Fundet. Museet har svaret, at en kyndig Udsending skal være på Hindsholm allerede i Morgen Formiddag.

Det er ret naturligt, om man her finder en større Begravelsesplads. Hindsholm er rigt paa Kæmpehøje. Hele Halvøen bestaar kun af 4 Sogne, af hvilke Stubberup, Herredets største, strækker sig helt op til 'Fyns Hoved'.

Fra en senere Tidsalder vil Sagnet vide, at Marsk Stig er begravet i Stubberup Kirke. Muligt er det ikke historisk korrekt, men det bestyrkes af den Kjendsgerning, at Marsk Stig - og efter ham forresten i lang Tid hans Slægt - ejede Gaarden Erkebjerg (den nuværende Herregaard Schelenborg) i Stubberup Sogn. Stubberup Kirke ligger ikke langt fra Halvøens Østkyst, saa Ligfærden fra Hjelm har været forholdsvis nem.

En ubeskreven, stor, flad Sten under Stolerækken i Kirkens højre Side siges at dække den fredløse Marsks Grav <<

 

Det stod i avisen for 91 år siden:

Fyens Stiftstidende den 9. jan. 1933

>> Banen har Maskinskade.

Kerteminde-Banen har i den sidste Ugestid været udsat for en Række kedelige Uheld. Baade i Torsdags og i Fredags svigtede Motorvognens Maskineri under Kørslen, og atter i Lørdags Aftes gik Vognen itu, da den befandt sig ved Kirkebro ved 9½-Tiden om Aftenen. Dette sidste Uheld havde til Følge, at de Rejsende maatte transporteres til Kerteminde i Biler. Uheldet medførte Forsinkelse paa et Par Timer. Den havarerede Vogn maatte afhentes af en Maskine fra Odense.

Ogsaa igaar havde Motorvognen et Par mindre Uheld, som medførte Forsinkelser <<

 

Det stod i avisen for 61 år siden:

Fyens Stiftstidende den 6. aug. 1963

>> Odense-Kjerteminde-Martofte Jernbane

Fra torsdag den 8. august 1963 sættes lyssignal i drift ved Odense-Kjerteminde-Martofte Jernbanes overkørsel for bivejen Stubberup-Scheelenborg nord for Kirkebro trinbrædt.

De vejfarende skal standse for rødt blink, og togene fløjter ikke mere ved passage af overkørslen <<

 

PÅ TUR MED OKMJ

Signalposten foretog en rejse med OKMJ et års tid før nedlæggelsen. Læs her hvad forfatteren skrev om Kirkebro: 

"Lidt efter at vi har passeret Hersnap går banen fra nordøstlig retning over i en mere stik nordlig retning. Kun 1 km efter Hersnap kommer vi til Kirkebro trinbræt i km 34,0. Her er for en gangs skyld ikke sidespor. Stedet ligger på en helt snorlige strækning tæt ved en stor gård (gårde?). Her er da lidt træer at se på, selvom de kun står på en lang række som soldater. Nydeligt og velholdt er her. Venteskuret er igen af en lidt anden type end ved Hersnap lidt mindre måske. Perron med grusbelægning (intet ukrudt!) og cementkant og med det sædvanlige men knapt så høje perronsignal. Igen et sted uden liv. Desværre fik jeg ikke noteret farven ned, man kan jo ikke altid nå det hele, når man også skal sludre lidt med føreren. Banen havde nok regnet med, at den nærliggende landsby ville give lidt penge i kassen, men det har ikke været de store indtægter, der har tilflydt OKMJ igennem årene, for det er i hvert fald meget få mennesker fra Stubberup, der har benyttet trinbrættet. Stationsnavnet Stubberup var jo allerede brugt på ØSJS, så man måtte på OKMJ finde på et andet navn, og det blev altså Kirkebro. Nu er der ikke meget tilbage af turen, kun 1,6 km, og retningen er stadig stik nord. Landskabet er heroppe på Hindsholm efterhånden blevet mere bakket, og fra toget kan man se den højt liggende Stubberup Kirke"

 

Området ved Kirkebro trinbræt som det ser ud i dag (2017) set mod Martofte. Kirkebro Gård ses i baggrunden, og trinbrættet lå lige før gården i højre side. Der er intet tilbage af trinbrættet i dag (Foto: srk 29/8-2017)

 

Dog dukker der en skinnestump noget umotiveret op kort før Kirkebro trinbræt (Foto: srk 29/8-2017)

 

Helt henne ved Kirkebro trinbræt ses noget, der kunne ligne en banehegnsstolpe. I øvrigt blev der ikke observeret nogen form for jernbane-relikvier på den 1 km lange strækning mellem Hersnap og Kirkebro. Strækningen er flankeret af forskellige æble- og blommetræer. Sandsynligvis opstået som følge af nogen har smidt frugtrester ud fra toget for over 50 år siden (Foto: srk 29/8-2017)

 

 


Kirkebro sporplan

Næste stop: MARTOFTE


til oversigtskortet