Forrige

Næste

Km 31,8 fra Odense

  

Oversigtskortet viser OKMJ's forløb med alle stationer og trinbrætter på den 35,6 km lange bane. Kortet er klikbart. Ved at klikke på fx "Kølstrup", springes der direkte til denne station


Dalby vist på ældre kort (1:20.000)

 

Dalby station set fra banesiden omkring 1904. Dalby var endestation for banen (OKDJ) i 14 år til 1914, hvor sporet forlængedes til Martofte (26/2-1914). Dette medførte en del ændringer på stationen. Fx blev der byttet om på vej- og baneside. I baggrunden til venstre for lokomotivet ses den enkeltsporede remise. Der var også en drejeskive ved remisen. Alt dette blev fjernet tillige med det oprindelige murede varehus, og arealet blev solgt (Foto fra gammelt postkort)

 

Dalby station set fra vejsiden omkring 1900 og før banen blev forlænget til Martofte. Stationen var større end på banens mellemstationer, idet der fra åbningen fandtes den tilbygning med kontor og ventesal, som flere af de andre stationer først fik senere (Foto: Stubberup Sogns Lokalhistoriske Arkiv)

 

Dalby station set fra banesiden 50 år efter der blev byttet om på vej- og baneside (Foto: Ulf Holtrup 24/4-1964)

 

Dalby station set mod Hersnap/Martofte to år før nedlæggelsen. I de sidste år var her kun et læssespor med stikspor. I forgrunden siderampen til brug for roelæsning (Foto: Lars Viinholt-Nielsen, juli 1964)

 

Dalby med stationsarealet 1936-38. Højre side er mod Hersnap/Martofte (Ophav: Sylvest Jensen)

 

Dalby set mod Hersnap/Martofte med stationen yderst til venstre 1936-38. Øverst til højre ses Valgmenighedskirken med de to tårne inspireret af Fjenneslev Kirke på Sjælland. Kirken er opført 1898 (Ophav: Sylvest Jensen)

 

Dalby station 1955. Der er ikke sket de store ændringer sammenlignet med billederne ovenover, selv om der er gået 20 år (Ophav: Odense Luftfoto)

 

Dalby station set fra banesiden (Foto: Ulf Holtrup 24/4-1964)

 

Dalby station set fra vejsiden (Foto: Ulf Holtrup 24/4-1964)

 

Dalby station med indgangssporskiftet set mod Hersnap/Martofte (Foto: Ulf Holtrup 24/4-1964)

 

Dalby. Strækningen lige efter stationen set mod Hersnap/Martofte fra luften 1955 (Ophav: Odense Luftfoto)

 

Dalby set fra luften o.1960.  KLIK HER  for at se billedet i en højere opløsning (Ophav: Sylvest Jensen)

 

Dalby - set fra luften 1954. Stationen er indrammet med gult. Årsagen til den ligger i en skæv vinkel i forhold til sporet er, at banen tidligere havde endestation her, hvor sporet lå på den modsatte side af stationsbygningen. Da banen blev forlænget med 4 km til Martofte i 1914, måtte sporet lægges om. Stationen ligger Dalby Bygade 44, 5380 Dalby

 

Det stod i avisen for 124 år siden:

Fyens Stiftstidende den 8. jun. 1900

>> Udnævnelser m.m.

Beskikkelse. Under 2den Juni er Stationsforvalter ved Dalby Jernbanestation under Odense Amt J. Hansen beskikket til Vejer og Maaler ved bemeldte Station for den Tid han maatte fungere som Stationsforvalter ved samme <<

 

Det stod i avisen for 118 år siden:

Fyens Stiftstidende den 22. jan. 1906

>> Kjørselsuheld.

Da det fra Odense Kl. 1 Eftermiddag iforgaars afgaaende Tog kom til Dalby Station, holdt en med 2 Heste forspændt Vogn, tilhørende Sognefogden i Martofte der for at modtage 2 gamle Folk, en Mand og en Kone.

Ved Omdrejningen fra Stationspladsen til Vejen vilde Kusken kjøre forbi et andet Kjøretøj og drejede derved for brat, saa Vognen væltede og de 3 derpaa værende Personer bleve slyngede ud paa Vejen. - Heldigvis bleve Hestene staaende, da Vognen væltede.

Kusken og Konen slap, efter hvad der skrives til os, med nogle mindre Skrammer og tilsølede Klæder, medens Manden fik større Skrammer og et temmelig stort Hul over højre Øje, hvorfra Blodet flød ham ned over Ansigtet. Efterat han paa Stationen var bleven afvasket og forbunden, kjørte Vognen videre til sit Bestemmelsessted <<

 

Det stod i avisen for 115 år siden:

Aalborg Stiftstidende den 16. sep. 1909

>> Plejebarnet.

Et Par Husmandsfolk i Nordskov paa Hindsholm averterede for nogen Tid siden, at de kunde modtage et Plejebarn mod en Betaling af 350 Kr. en Gang for alle. En ubekendt Dame reflekterede på Tilbudet og fastsatte en Dag, da hun og Barnet vilde komme med Kertemindetoget.

Husmandens Kone mødte ved Dalby Station og traf Damen, som medbragte Barnet; men desværre havde hun glemt den lilles Tøj; det skulde hun imidlertid komme med snarest og saa medbringe Resten af Pengene, eftersom hun kun havde faaet 50 Kr. med.

Konen tog mod Barnet og de 50 Kr. og ventede saa snart at se Damen igen, men hun og Manden blev skuffet. De har haft Barnet en Tid, men hverken set de 300 Kr. eller noget Tøj, og da Konen havde glemt at spørge om Damens Navn og Adresse, faar de hende neppe mere at se <<

 

Det stod i avisen for 114 år siden:

Fyens Stiftstidende den 22. sep. 1910

>> Da Eftermiddagstoget Kl. 5,20 fra Odense i Aftes havde naaet Dalby Station, blev det ikke paa Hovedsporet, men kørte ind paa et Sidespor og paakørte en her staaende aaben Godsvogn.

Medens Godsvognen blev en Del molesteret, tog Lokomotivet kun ubetydelig Skade. Den materielle Skade er saaledes ganske ringe, og der kom ingen Mennesker til Skade.

Uheldet skyldes et fejlt Sporskifte. Der var bleven rangeret med det foregaaende Tog, og det var derefter blevet glemt at stille Sporskiftet tilbage  <<

 

Det stod i avisen for 111 år siden:

Jyllands-Posten den 1. maj 1913

>> Avl af Hvidkaal.

Paa Hindsholm, hvor der drives stærkt med Frøavl og Deslige, har der sidste Uge været opkjøbt store Mængder af Hvidkaalshoveder, og i Lørdags afsendtes der fra Dalby Station en hel Jærnbanevognladning af denne Vare tillige med en Del Selleri. For nogen Tid siden afsendtes ligeledes en Vognladning (20,000 Pd.) Hvidkaal, men ved Ankomsten til Kjøbenhavn var de 12,000 Pd. ubrugelige. Priserne er kun smaa, omkring ved 1 Øre pr. pund <<

 

Det stod i avisen for 102 år siden:

Jyllands Posten den 5. dec. 1922

>> Et Tyveri i Toget.

En Gaardmand fra Martofte havde i Torsdags været i Odense, hvor han havde kjøbt sig en dejlig ny Haandkuffert, som han havde fyldt med mange Lækre Sager. Om Aftenen, da han rejste hjem, stillede han Kufferten i et Hattefuderal paa en bænk i en af Kupéerne, medens han selv tog Ophold i en anden Kupé, hvor han faldt i Søvn. Ved Ankomsten til Martofte var Kufferten imidlertid væk.
Det lykkededes hurtigt Politiet, bistaaet af den i Toget tjenstgørende Togbetjent, at komme paa Spor efter Tyven, der viste sig at være en ung Pige der fra Egnen. Hun indfandt sig Fredag Eftermiddag paa Dalby Station for at rejse til Odense og blev anholdt af Statspolitiet, der opholdt sig paa Stationen. Hun havde i Følge "Fyns Venstreblad" den stjaalne Kuffert i Haanden og tilstod ogsaa strax Tyveriet, hvorefter hun blev ført til Kjerteminde Arrest <<

 

Det stod i avisen for 92 år siden:

Fyns Social-Demokrat den 16. feb. 1932

>> Et Radiumsold paa Dalby St.

Et Par Vandrefugle, en Mand og en Kvinde, slog sig i Gaar Eftermiddags ned paa Dalby Station, hvor de satte sig til at snapse Radium, hvorefter de kom i Slagsmaal. Resultatet blev, at Stationsforstanderen maatte lade Politiet tage Affære. Politiassistent Rasmussen, Mesinge, forsøgte først at mægle, hvorefter Manden overfaldt Assistenten. Det hele endte derefter med, at de to fulde Mennesker kørtes til Kerteminde Arrest, hvor de indsattes for at komme i Ligevægt paany <<

 

Det stod i avisen for 90 år siden:

Middelfart Avis den 10. feb. 1934

>> Stationsmesteren faldt ned fra en Vogn og beskadigede det ene Knæ slemt.

I Morges skete der paa Dalby Station et slemt Uheld. Da Stationsmester Madsen var ude paa Pladsen for at ordne noget ved nogle Vogne var han saa uheldig at falde ned fra en af Vognene.

I Faldet beskadigede han sit ene Ben, saa det var umuligt for ham at gaa ind til Stationen. Først da Godstoget fra Kerteminde kom ved 8-Tiden, opdagede Personalet, at Stationsmesteren laa hjælpeløs, og de hjalp ham til hans Lejlighed, hvor en Læge blev tilkaldt. Han konstaterede en slem Beskadigelse af Knæskallen, hvorfor der venter Stationsmester Madsen nogle Dages Sygeleje <<

 

Det stod i avisen for 87 år siden:

Fyns Venstreblad den 20. jan. 1937

>> Lokomotiv af Sporet ved Dalby Station.

Mange afblæste Tage og væltede Gavle paa Hindsholm.

Kertemindebanen begyndte Dagen forholdsvis let, idet det lykkedes at gennemføre Morgentoget fra Odense Kl. 5 til Kerteminde med Post. Derimod saa det ikke saa godt ud for den anden Side, hvor Lokomotivet for Morgentoget fra Martofte løb af Sporet ved Dalby Station. Det tog ca. tre Timer at faa det bragt paa Sporet igen, hvorpaa Toget fortsatte og ankom til Odense med ca. 3 Timers Forsinkelse.

En Række af Formiddagens Tog maatte aflyses, og endelig kørte det ordinære Tog 14,15 fra Odense fast ved Kølstrup, hvor det maatte overnatte. Der var kun en Passager i Toget - en Dame, der skulde til Martofte.

Derpaa indstillede Banen fuldstændig Trafikken.

Ledningsnettet paa Hindsholm er hidtil sluppet fra Overgreb fra Orkanens Side, mens Falck i Kerteminde melder om utallige Opringninger om Assistancer ved afblæste Tage og væltede Gavle.

Saafremt Vejret bedrer sig, vil man forsøge at plovrydde Banen til Formiddag, men givet er det, at Morgentogene ikke afsendes <<

 

Det stod i avisen for 83 år siden:

Fyns Social-Demokrat den 8. mar. 1941

>> En Cykletyv paagrebet.

For et Par Dage siden blev der ved Dalby Station henstillet en Cykle, og Politiet konstaterede, at den var efterlyst som stjaalet fra Sæby Politikreds. Man holdt et Øje med Cyklen, og da der i Gaar Formiddag kom en Mand for at hente den, var han leveret. Han sendes nu til Sæby. Han skal ogsaa have gjort sig skyldig i Betleri <<

 

Det stod i avisen for 75 år siden:

Fyens Stiftstidende den 27. nov. 1949

>> Gamle "Lotte" gav op i Aftes.

Kertemindebanen var ved 17-Tiden i Gaar ude for Uheld, idet gamle "Lotte", et Damplokomotiv, der har været med lige siden Starten i 1900, tabte Dampen i Dalby med det Resultat, at det ikke kunde slæbe Toget til Kerteminde Station. Til alt Held var en Motorvogn ude paa en Prøvetur paa Linjen, og da Meddelelsen om, at "Lotte" ikke kunde mere, kom, befandt Motorvognen sig paa Stationen i Kerteminde. Den blev straks sendt til Assistance.

Uheldet med "Lotte" medførte en Forsinkelse paa ca. en halv Time, men det lykkedes at køre det meste af Forsinkelsen ind paa Strækningen til Odense <<

 

Det stod i avisen for 59 år siden:

Fyens Stiftstidende den 22. mar. 1965

>> 500 underskrifter mod banenedlæggelsen.

Protestaktionen mod nedlæggelsen af Odense-Kjerteminde-Martofte Jernbanen er langsomt ved at komme i skred. I løbet af de fire dage, protestlisterne har været fremlagt paa de 12 stationer paa banelinien, er der kommet 193 underskrifter mod nedlæggelsen.
Størst interesse for aktionen har beboerne paa Hindsholm vist. Listen paa Dalby Station er langt den fyldigste med 60 underskrifter indtil i formiddags. I Mesinge og Martofte er der henholdsvis 29 og 36 underskrifter, men ellers svinger det stærkt fra station til station med 15 underskrifter i Kerteminde og nul i Bullerup. Listerne i Kertemindes forretninger har endnu kun vakt beskeden interesse. I ud af ti tilfældigt udvalgte forretninger var der ingen liste i to, nul underskrifter i én og ca. 50 underskrifter i de resterende syv. Der er i alt uddelt et halvt hundrede lister til forretninger i Kerteminde og omegen. Det skønnes, at protestaktionen har givet næsten 500 underskrifter i løbet af de fire dage. Aktionen med listerne fortsættes til 1. april, hvorefter protestarbejdet gaar ind i en ny fase støttet af de indsamlede protestunderskrifter <<

 

Det stod i avisen for 57 år siden:

Fynsk Aktuelt den 29. sep. 1967

>> Dalby station solgt.

Kerteminde-banens likvidationsudvalg har solgt den tidligere stationsbygning i Dalby til maskinabejder Hans Leo Hansen, Hans Schacksvej, Kerteminde. Ejendommen skal indrettes til privat beboelse og damefrisørsalon.

Desuden har udvalget solgt fribanearealer i Dalby til gårdejer Helge Beck-Nielsen, Engkærgård, og landinspektør S. Riber Kristensen, begge Dalby, ligesom Kerteminde kommune har overtaget et mindre areal med henblik på senere vejregulering.

Syd for Kerteminde fra Tyreleddet til Revninge har likvidationsudvalget solgt fribanearealerne til godsejer H. Juel, Lundsgård, gårdejer Aksel Nielsen, Bregneskov, og gårdejer Karl Edvard Larsen, Kærgård <<

 


PÅ TUR MED OKMJ

Signalposten foretog en rejse med OKMJ et års tid før nedlæggelsen. Læs her hvad forfatteren skrev om Dalby: 

"I en stor kurve svinger linien over i en nordøstlig retning og kommer ind i et noget mere kuperet terræn, og kun 2,5 km fremme når vi Dalby station. På vejen hertil har vi passeret under en vejbro, jeg er lige ved at tro, den eneste på strækningen. Dalby station ligger lidt underligt skævt i forhold til sporet. Det minder mig om Helsinge station på Gribskovbanen, som ligger på samme akavede måde. Grunden til at begge stationer ligger så skævt i forhold til sporet er, at de begge engang har været endestation. Dengang løb sporet op langs bygningen på sædvanlig måde. Miseren opstod, da banen blev forlænget her i 1914.

Her er også de kasseklippede træer, men denne gang - til en afveksling - står de ikke lige foran stationsbygningen men mellem varehus og hovedbygning, og der er kun tre stykker af slagsen.

Vi er nu kommet ind i Dalby sogn, der foruden Dalby station også har trinbrættet Hersnap beliggende i sognet, men det kommer vi jo senere til. Nu skal man ikke tro, at fordi Dalby engang har været endestation er bygning og alt andet større og mere anderledes end på de øvrige landstationer. Bygningen er i størrelse og grundplan helt som de øvrige små stationer på strækningen. Det gælder også redskabs- og toiletbygning og desuden også pakhuset. På mig virkede stedet som om man var kommet rigtig langt ud på landet. Her er i hvert fald ikke meget liv.

Her er et meget langt sidespor med den finesse, at det foruden skifte i begge ender også har skifte på midten. Et par skure, ret store, er uden tvivl beregnet til banetjenesten. Perronen er meget bred og asymmetrisk i forhold til banelinie og stationsbygning. Ligesom i Mesinge ligger stationen i en lang, blød kurve, men det har ikke bevirket en udflytning af signalet, som er af den sædvanlige dobbeltarmede type"

 

Dalbys første stationsforvalter, som det er anført i folketællingen 1901, var Johan Hansen f. 21/2-1867 i Uggerslev. Han blev senere forflyttet til Martofte station, da banen blev forlænget i 1914

 

Dalby station blev solgt for 57.000 kr. til maskinarbejder Hans Leo Hansen (tinglyst 6/5-1970)

 

Dalby station set fra banesiden som den ser ud i dag (2017). Stationen er meget velholdt, og de tre træer til højre er fra banens tid, hvor de var kasseklippede, som det var kutyme på alle banens stationer (Foto: srk 29/8-2017) 

 

Dalby station set fra banesiden mod Hersnap/Martofte som den ser ud i dag (2017) (Foto: srk 29/8-2017)

 

300 m nordøst for Dalby Station ved Hersnapvej er banen omdannet til en asfalteret og belyst sti, der fortsætter helt ud til Martofte (Foto: srk 2/3-2020)

 

Efter at have begivet sig 400 m ud ad stien ses banens km 32,5 sten i højre side set mod Martofte. Så vidt vides er det den eneste af OKMJ's kilometersten, der stadig står på den oprindelige position (Foto: srk 2/3-2020)

 

Her ses kilometerstenen i nærbillede, der viser 32,5 km banelængde fra Odense. Står 700 m efter Dalby og 500 m før Hersnap (Foto: srk 2/3-2020)

 

 


Dalby sporplan

Næste stop: HERSNAP


til oversigtskortet