Forrige

Næste

Km 7,8 fra Odense

  

Oversigtskortet viser OKMJ's forløb med alle stationer og trinbrætter på den 35,6 km lange bane. Kortet er klikbart. Ved at klikke på fx "Kølstrup", springes der direkte til denne station


Agedrup vist på ældre kort (1:20.000)

 

Agedrup station set fra banesiden på postkort omkring 1915 (Ophav: Agedrup Sogns Lokalarkiv)

 

Agedrup station set fra banesiden anno 1964. Perrontræerne er blevet større sammenlignet med forrige foto. Højre side er mod Vester Kærby/Martofte (Foto: Ulf Holtrup 24/4-1964)

 

Agedrup station set fra luften 1951. Højre side er mod V. Kærby/Martofte (Ophav: Sylvest Jensen)

 

Agedrup station og nærmeste omegn 1956. Venstre side er mod Bullerup/Odense (Ophav: Odense Luftfoto)

 

Agedrup station. Udrangerede vognkasser (Foto: Ulf Holtrup 24/4-1964)

 

Agedrup station med OKMJ Md 13 og Be 12 (Foto: Erik V. Pedersen 20/3-1966) 

 

Agedrup station set fra toget på forrige foto. Set mod Vester Kærby/Martofte (Foto: Erik V. Pedersen 20/3-1966)

 

Agedrup stationsskilt o. 1966

 

Agedrup station kan erhverves som model fra midten af april 2011. Stationen var af samme type som i Ladby, Revninge og Rynkeby. De to sidstnævnte dog spejlvendte (Foto: Witzel Hobby)

 

Agedrup station set fra luften 1954. Stationsbygningen lå, hvor Sportoften 7-9, 5320 Agedrup nu ligger. Mon ikke vejnavnet "Sportoften" er afledt af stedets fortid? Men det er også alt, der stadig minder om Agedrups jernbane

 

Det stod i avisen for 124 år siden:

Fyens Stiftstidende den 12. dec. 1900

>> Stemmer fra Publikum.

Et Træk fra Kjerteminde-Banen.

Hr. Redaktør! Indrøm mig Plads for Efterfølgende:

Naar man ser et Menneske langt borte hælde, saa haler man ind paa ham, og er man nærved, saa støder man ham aldrig fra sig. Dette sidste har Hr. Togfører Larsen ved Togets Afgang Kl. 5,20 fra Odense i forrige Maaned gjort imod mig, Snedker Andersen, Agedrup, og jeg stod nemlig paa Perronen, umiddelbart ved Togets sidste Waggons sidste Indgang, da der gaves Afgangssignal. I et Spring var han paa Traadet samt Vognens Platform, og jeg med et halvt Skridts Afstand bagefter med Foden paa Traadet og kunde have staaet paa Platformen med en Pakke og min Regnfrakke paa venstre Arm, saafremt Togføreren ikke med venstre Haand i Haandtaget var traadt til og med højre Haand og Mund holdt mig tilbage med de Ord: De kommer ikke med! Jeg fattede, han mente "med Toget", og paa mit Spørgsmaal: "Af hvad Grund", svaredes et bestemt rivende: "Nej! De kommer ikke med", hvortil jeg fuldt overvejet svarer: "Saa er det Deres Skyld". Toget afgik. Omkringstaaende samledes om mig paa Perronen med det Spørgsmaal: "Hvad mente Togføreren med sit gnavne og rivende Svar imod Dem, og hans gjentagne Holden tilbage med højre Haand?"

Jeg svarede: "Holdt hans Haand mig tilbage, saa kan den ikke holde min Pen", og i samme nu havde jeg Togpersonalets Navne, hvilke jeg ikke tilforn havde kjendt. Lidt gram i Hu over det Passerede gik jeg ud i det øsende Regnvejr; at tage med en Torvevogn hjem kunde ikke naas; jeg havde Valget mellem Apostlenes Befordring, at gaa i Byen eller aflægge gode Venner et Besøg. Jeg valgte det sidste, thi - tænkte jeg - Du er jo interesseret i Banen og betaler Dit Bidrag til samme, fra dennes Aabning og til Nytaar over 100 Kr. foruden Billetten. Dog fordrer jeg kun Humanitet saavel imod Store som Smaa; et Barn vilde han mange Gange have kunnet hjulpet op paa Toget, og det havde været betryggende at se for Forældre, som lade deres Børn rejse med Toget.

Hr. Larsen skulde se at gjøre sig den Sætning klar, at Mange kan tjene Eet, men ogsaa at Eet kan tjene mange, baade Mennesker og Penge; det er saa kjedeligt at høre, naar Rejsende fra andre Landsdele omtaler en Betjening som ikke meget hensynsfuld!

Sluttelig formener jeg, at Hr. Larsen kunde se at forstaa, at min Fod havde betraadt Traadet forinden hans, og at den ikke tilhørte et Barn eller en beruset Person. Nogle Dage after indfandt jeg mig paa Agedrup Station, for ved Samtale med Togføreren at give ham Lejlighed til en Undskyldning for det passerede, men han vilde og kunde ikke erindre noget angaaende Sagen, derfor fremkommer dette nu.

N. Hansen, Vesterkjærby <<

 

Det stod i avisen for 121 år siden:

Fyens Stiftstidende den 25. feb. 1903

>> Løbske Heste.

Da Toget fra Kjerteminde, som ankommer til Odense Kl. 4,20 Eftermiddag, igaar ankom til Agedrup Station, holdt en med to Heste forspændt Arbejdsvogn fra Klarskov ved Stationens pakhus. Ved Lokomotivets Fløjten før Stationen bleve Hestene sky og satte afsted i fuld Fart om ad Perronen, Karlen, som stod ved siden af Vognen, formaaede ikke at holde dem.

Paa Perronen tørnede Vognen først imod et af de smaa Træer, og temmelig nær foran Lokomotivet vilde Hestene have løbet over Sporet, men Lokomotivføreren gav da et Fløjt fra Maskinen, det bevirkede, at de drejede tilhøjre og atter ind paa Perronen, her stødte de paa Stationens Signal, der blev væltet. De fortsatte derefter deres vilde Løb ad Vejen ind efter Agedrup By, men ved Indgangen til Byen bleve de standsede af nogle behjertede Mænd.

Efterat Seletøjet, der var gaaet noget istykker, var repareret, kjørte Karlen atter til Stationen og modtog de Varer, han saa hovedkulds var kommen bort fra <<

 

Det stod i avisen for 120 år siden:

Fyens Stiftstidende den 11. okt. 1904

>> Ulykke paa Kjertemindebanen.

Iaftes skete den Ulykke paa Kjertemindebanen, at sidste Tog fra Odense ved Agedrup overkjørte en ældre Kvinde saaledes, at det medførte Døden.

Saavidt vi have kunnet bringe i Erfaring, skete Ulykken ved Togets Ankomst til Stationen og antages hidrørt ved, at den Paagjeldende ved at ville stige ned - muligvis før Toget var helt standset - er snublet og falden ned, saaledes at hun har faaet Benene ned under Toget.

Den Tilskadekomne førtes ind til Kjerteminde, hvor Læge Hviid, der var tilkaldt, var tilstede ved Togets Ankomst. Det viste sig imidlertid, at den Saarede var afgaaet ved Døden, inden Toget naaede Byen.

Den Overkjørte, Enke Karen Larsen fra Agedrup, var en Kvinde paa godt et halvt Hundrede Aar. Hun kom med Toget fra Odense  <<

 

Et opslag i kirkebogen viser, at den dræbte, Karen Sørensen, var født Larsen d. 21/11-1852 i Bullerup og blev 51 år gammel. I kirkebogen er jernbaneulykken anført. Den pågældende blev begravet på Agedrup Kirkegård 15/10-1904

 

Det stod i avisen for 112 år siden:

Fyens Stiftstidende den 4. mar. 1912

>> Agedrup, Lørdag

I Nat har Indbrudstyve været paa Spil ved Stationen her, hvor de har opbrudt Vinduet til et Værelse ved Siden af Kontoret.

De er imidlertid blevne skræmmede af en Hund, der laa i Kontoret <<

 

Det stod i avisen for 94 år siden:

Fyns Venstreblad den 27. aug. 1930

>> En yngre Pige

kan 1. September eller senere faa Plads paa Agedrup Station. Telf. Dræby 43 A <<

 

Det stod i avisen for 90 år siden:

Fyens Stiftstidende den 27. jan. 1934

>> Det var ikke Overfald.

Ved Retten i Kerteminde behandledes igaar en Sag mod en Vognmand fra Odense, der var tiltalt for at have overfaldet en ung Mand ved Agedrup Station Nytaarsaften.

Det oplystes under Forhøret, at Vognmanden kun havde taget lidt haardt paa den unge Mand, fordi denne var fuld og ikke vilde betale for Bilturen.

Tiltalen blev derefter ændret til kun at gælde Overtrædelse af Amtets Politivedtægt, og Vognmanden slap med at betale en Bøde paa 10 Kr. samt 15 Kr. for den unge Mands Briller og en Lægeerklæring <<

 

Det stod i avisen for 77 år siden:

Fyns Social-Demokrat den 6. okt. 1947

>> To Jernbaneindbrud.

Der har atter paa Kertemindebanen været foretaget Indbrud paa et Par Jernbanestationer. Det skete Natten til Søndag paa Bullerup Jernbanestation og paa Agedrup Stationen.

Det første Sted er stjaalet 150 Kr., der tilhører den Dame, som passer Stationen, desuden nogle Cigaretter, Tobak og noget Chokolade, ligeledes tilhørende den nævnte Dame. Videre er der stjaalet en Kuffert, som tilhører en Dansk-Amerikaner, der skulde aflægge Besøg hos Slægtninge paa Egnen. Hvad der er taget af denne Kuffert, ved man ikke endnu, idet man ikke har haft Forbindelse med Manden, men sandsynligvis har den indeholdt saadanne Ting som Cigaretter, Kaffe m.m.

Paa Agedrup Jernbanestation er der stjaalet 25 Kr., som tilhører Damen, der passer Stationen, og 2 Julesparebøger, der indeholdt Børnenes Penge <<

 

 

PÅ TUR MED OKMJ

Signalposten foretog en rejse med OKMJ et års tid før nedlæggelsen. Læs her hvad forfatteren skrev om Agedrup:

"Vi skal kun 1,3 km længere frem før vi når næste station: Agedrup, hvis "omsætning" i forhold til Bullerups er lidt bedre. Jeg må lige tilføje, at vi stadig bevæger os i nordøstlig retning. På turen hertil passerer vi Vejrup Å og en lille (meget lille) skov, som trods alt giver lidt afveksling i det flade, lavtliggende terræn, men vi er altså kommet til Agedrup station. Den er næsten identisk med Bullerup station. Som i Bullerup er der sidespor, hvor der også her er opført en rampe, så det blev forholdsvis let at læsse roerne, der skulle til sukkerfabrikken i Odense. Her er beboelse på 1.sal - et gennemgående træk for alle landstationerne. På perronen er opstillet det sædvanlige "dobbelte", her lave, armsignal, og de sædvanlige klippede træer foran hovedbygningen mangler heller ikke her" 

 

Agedrups første stationsformand var Mathias Marius Jensen f. 28/8-1865 i Ubberud

 

Agedrup station blev sammen med Seden og Bullerup solgt samlet for 390.000 kr. til den daværende Fjordager Kommune, tinglyst 25/1-1969. Stationen blev kort efter revet ned og området bebygget med parcelhuse, som det var på mode dengang

 

140 m før Agedrup station fra Bullerup/Odense blev banen ført over et mindre vandløb på en bro. I dag er overbygningen erstattet af en af træ til brug for den gang- og cykelsti, der nu følger banens tracé ud til Agedrupvej. Omkring stationen er der intet tilbage af banen. Selve stationsbygningen forsvandt kort tid efter banens lukning som den eneste bortset fra Kerteminde, der senere er nedrevet. På området er opført parcelhuse i begyndelsen af 1970'erne (Foto: srk 17/10-2009)

 

Her ses broens originale granitfundament (Foto: srk 17/10-2009)

 

Ved nærmere eftersyn dukkede der en stump jernbaneskinne op ved broen (Foto: srk 17/10-2009)

 

På dette billede fra 1956 ses vandløbsbroen ved den gule pil. Forrest i billedet ses indkørslen til Agedrup fra Bullerup/Odense. Huset ligger Agedrupvej 9 (Ophav: Odense Luftfoto)

 

Banens tracé set mod Bullerup/Odense fra Agedrupvej. Broen er markeret med en gul pil. På skiltet til venstre står "Odense 10 (km)", Bullerup 1,2" og "Odense Fjord 10" (Foto: srk 17/10-2009)


Agedrup sporplan

Næste stop: VESTER KÆRBY


til oversigtskortet