Forrige Næste

Km 12,6 fra Nyborg
Km 13,8 fra Ringe

 

Klik-bart kort med banens forløb fra Ringe til Nyborg. Ved at klikke på et stationsskilt springes direkte til lokaliteten, hvis du ikke ønsker at se hele artiklen 

 

Ørbæk vist på ældre kort (1:20.000)

Næste station lå i Ørbæk og var banens største, da den havde to etager som følge af postekspeditionens placering samme sted. Stationen lå 12,6 km fra Nyborg i en lang kurve i landsbyens nordlige del. Der blev eksproprieret areal nok til et omløbsspor, vistnok efter krav fra militæret, som dog aldrig blev anlagt. I øvrigt var sporsystemet ikke imponerende. Kun et kort læssespor med et blindspor til en enderampe, blev det til.

 

Ørbæk station set mod Ellested/Ringe. Til højre ses det ekstra areal, der var eksproprieret til brug for et senere omløbsspor, men blev aldrig anlagt (fotograf og årstal ukendte)

 

Stationssklitet i Ørbæk

 

Ørbæk sporplan 1949 

 

Ørbæk station. Ældre postkortbillede. Bemærk petroleumslamperne på muren (Foto: Ørbæk Lokalhistoriske Arkiv)

 

Ørbæk station set fra vejsiden - årstal ukendt (Foto: Ørbæk Lokalhistoriske Arkiv)

 

Ørbæk station 1955. Stationen blev nedrevet 1969. Samme sted opførtes Ørbæk Kommunes rådhus 1969-70 (Foto: Ørbæk Lokalhistoriske Arkiv)

 

Ørbæk station set mod Nyborg (Foto: P. Thomassen 1956)

 

Ørbæk station og nærmeste omegn set mod Nyborg 1957 (Foto: Sylvest Jensen)

 

Ørbæk station markeret med rød pil. Her ses hele stationens sporareal fra luften i 1956. Set mod Ellested/Ringe (Foto: Sylvest Jensen)

 

Ørbæk station med MP 547 på vej mod Ellested/Ringe og personale. Til højre stationsforstander J.C. Abildskov Larsen. Årstal ukendt men formodentlig tæt på banens lukning i 1962 (Foto: Ørbæk Lokalhistoriske Arkiv)

 

Ørbæk station under nedbrydning i 1969. En håndværker ses på taget i færd med at fjerne tagsten. Stationen er den eneste på RNB, der er forsvundet. Mærkeligt nok har ingen fjernet stationsskiltet, der stadig ses på facaden (Foto: Ørbæk Lokalhistoriske Arkiv)

 

Vogterhus nr. 9 ved Odense-Ørbæk landevejen kort efter Ørbæk station mod Ellested/Ringe. På gavlen under vinduet skimtes to hvide pletter. Det er de karakteristiske emaljeskilte med vogterhusets nr. øverst og et pileskilt nederst, der pegede mod Ringe. Vogterhuset findes endnu på adressen Odensevej 8, Ørbæk (Foto: Sylvest Jensen 1959)

 

Vogterhus nr. 9 set fra den modsatte side. Huset øverst ligger Odensevej 11 i Ørbæk (Foto: Sylvest Jensen 1959)

 

På dette luftfoto fra 1956 ses banens forløb tydeligt gennem Ørbæk.

KLIK HER  for at se billedet i en højere opløsning (Foto: Sylvest Jensen)

 

Ørbæk. Banelinien ved den nuværende Birkevej (Foto: Ørbæk Lokalhistoriske Arkiv)

 

Den 28. februar 1961 om aftenen blev et godstog på vej fra Århus til Nyborg afsporet på Ullerslev station. En aksel i en godsvogn løb varm og antændte vognen, som blev afsporet. Kort efter lå 16 knuste godsvogne ved stationen. I alt 23 vogne ud af 51 blev afsporet. En husgavl blev knust og 100 m spor revet op. Lykkeligvis kom ingen til skade. Begge hovedbanens spor blev spærret, og for første og eneste gang blev Ringe-banen brugt som alternativ befordringsvej Odense-Nyborg, idet lyntogene og de internationale eksprestog blev ført over Ringe i det døgns tid, hovedbanen var spærret. Ved næste store ulykke mellem Odense og Nyborg den 10. august 1967, da to MA-lyntog stødte sammen ved Odense, kunne strækningen via Ringe ikke benyttes, da Nyborg-Ringe banen var nedlagt.

 

Ørbæk station. Nordekspressen passerer mens hovedbanen var spærret (Foto: L. Viinholt-Nielsen, 1/3-61)

 

Ørbæk station. Sidste tog mod Fåborg er afgået (Foto: L. Viinholt-Nielsen, 26/5-62)

,,

Det stod i avisen for 93 år siden:

Fyens Stiftstidende, den 28. feb. 1931

>> Indbrud paa Ørbæk Station.

En Tyv har iaftes begaaet et dristigt Indbrud paa Ørbæk Station. Et kort Øjeblik mellem et Par Aftentog, da Stationen henlaa i Mørke, har han sneget sig ind i Forhallen,  og ved at trykke Lugen til Billethullet ind har han faaet fat i Pengeskuffen under Hullet.

Med et Stemmejern har han brudt Skuffen, der var aflaaset, op og tømt den for dens indhold, ca. 52 Kr.

Da trafikassistent Thorbek, der kun havde været 20 Minutter borte fra Stationen, kom tilbage, opdagede han straks, hvad der var sket og fik Tyveriet anmeldt til Politiassistent Jensen, Ørbæk, der straks, bistaaet af et Par tilkaldte Statsbetjente fra Nyborg, foretog en Undersøgelse af Egnen, men Tyven var sporløst forsvundet <<

,,

Det stod i avisen for 90 år siden:

Ribe Stifts-Tidende den 19. jun. 1934

>> Skinnerne bøjede sig en Alen* paa en Skinnelængde.

Paa Nyborg-Ringe Banen indtraf der i Gaar en Begivenhed af saa alvorlig Karakter, at den under ugunstigere Forhold kunde have ført til en Katastrofe.

Mellem Stationerne Refsvindinge og Ørbæk er Banelinien for Tiden under Reparation paa en længere Strækning, hvorfor Togførerne har Ordre til forsigtig Kørsel paa det paagældende Sted. Da det Tog, som gaar fra Nyborg Kl. 12,30, og som bestaar af en Motorvogn med Paahængsvogn, i Gaar Middags passerede den nævnte Strækning, hvor der er en Kurve, bemærkede Togfører Steffensen og Konduktøren en unaturlig Bevægelse i Toget, og de satte straks Farten ned. Bag Toget saa Togføreren nu Skinnerne kaste sig saa meget ud til den ene Side, at Linien paa en Skinnelængde bøjede sig henimod en Alen.

Ved Ankomsten til Ørbæk Station gjorde Togfører Steffensen Anmeldelse om den uhyggelige Opdagelse. Der blev straks sendt Mandskab ud for at reparere Linien, og i de Timer, Arbejdet stod paa, var Trafikken paa det paagældende Sted suspenderet. Passagererne befordredes i Bil mellem de paagældende Stationer.

Der kan ikke rettes nogen Bebrejdelse mod Sydfynske Jernbaners Ledelse, idet Reparationsarbejdet udføres med fornøden Omhu. Aarsagen til Skinnernes Bøjning maa alene søges deri, at den stærke Solvarme har ophedet Skinnerne paa det Sted, hvor Banelinien slaar en Kurve, nøjagtigt samme Omstændighed, som i 1913 førte til Bramminge-Ulykken <<

* 1 Alen = 2 Fod = 0,6277 m

,,

Det stod i avisen for 90 år siden:

Fyns Social-Demokrat den 1. dec. 1934

>> Togafsporing ved Ørbæk.

Lokomotivet fortsatte ud af Blindsporet og ud i en Pløjemark.

Da det første Morgentog fra Nyborg efter Faaborg - et blandet Tog - i Morges ved 6½-Tiden var naaet Ørbæk Station, hvor Toget skulde rangere, skete der et alvorligt Uheld, idet Toget ved en forkert Skiftning af Sporet, blev ledet ind paa et Blindspor. Lokomotivet fortsatte gennem den for Enden af Sporet ophobede Grusbunke og løb ud i en Pløjemark. Kun Lokomotivet og den forreste Godsvogns to Hjul løb af Sporet og ingen Mennesker kom til Skade. Men det tog 2 Timer at faa Maskinen paa Sporet, og Togets Passagerer maatte befordres videre i Biler <<

,,

Det stod i avisen for 83 år siden:

Fyns Venstreblad den 30. sep. 1941

>> Ild i Tørvene ved Ørbæk Station.

Ved 22-Tiden i Gaar opdagede man, at det brændte i et stort Tørvelager, som Ørbæk Mejeri har oplagret ved Stationen. Der blev straks tilkaldt Assistance fra Falck i Ørbæk og Nyborg, og det lykkedes ret hurtigt at faa Bugt med Ilden. Den skyldes antagelig en Gnist fra Lokomotivet <<

,,

Det stod i avisen for 72 år siden:

Fyens Stiftstidende, den 18. nov. 1952

>> Dyrlægebil revet med af toget.

Ved Ørbæk station paakørte toget i aftes en bil ført af dyrlæge F. Andersen, Aunslev. Dyrlægen havde været i praksis i Herrested og var paa vej hjem. I det taagede vejr bemærkede han ikke, at bommene ved jernbaneoverskæringen var sænket for det ankommende tog, og han kørte derfor gennem den første bom samtidig med, at toget brusede frem. Bilen blev grebet af togets puffer og blev hængende paa dem helt hen til stationen - en strækning paa et lille hundrede meter.

Dyrlæge Andersen blev hjulpet ud af bilen. Han havde stærke smerter i højre side og Falck førte ham til Nyborg sygehus, hvor det blev konstateret, at han var sluppet meget heldigt fra den farlige tur. Ud over at være noget forslået, havde han kun paadraget sig en lettere hjernerystelse. Bilen blev selvfølgelig slemt medtaget <<

,,

Det stod i avisen for 61 år siden:

Fyens Stiftstidende, den 5. apr. 1963

>> Der har i nogen tid været ført forhandlinger mellem DSB og Ørbæk Sogneraad om raadets køb af bygningerne til den nedlagte Ørbæk Station, det tilhørende terræn samt et stykke af banelinien fra stationen mod Ringe, hvor sogneraadet som følge af udstykning af byggegrunde vil anlægge en ny vej. Paa et møde mellem sogneraadet og repræsentanter for DSB opnaaedes der enighed om kommunernes overtagelse af stationspladsen med stationsbygningen, pakhus og kolonnebygning samt den nævnte strækning af banelinien paa betingelse af Svendborg Amts og ministeriet for offentlige arbejders godkendelse <<

 

Næste stop: ELLESTED


til oversigtskortet