Forrige

Næste

Km 20,3 fra Odense

  

Oversigtskortet viser OKMJ's forløb med alle stationer og trinbrætter på den 35,6 km lange bane. Kortet er klikbart. Ved at klikke på fx "Kølstrup", springes der direkte til denne station


Revninge vist på ældre kort (1:20.000)

 

Revninge station set mod Kerteminde/Martofte (Foto: Ulf Holtrup 24/4-1964)

 

Revninge station set mod Rynkeby/Odense (Foto: Ulf Holtrup 24/4-1964)

 

Revninge station set fra luften 1957. Stationen ligger bag de kasseklippede træer, som kendetegnede banens stationer (Ophav: Odense Luftfoto)

 

Revninge og stationen set fra luften 1956. Højre side er mod Kerteminde/Martofte (Ophav: Sylvest Jensen)

 

Revninge. Overkørslen nord for stationen ved Revninge Bygade set mod Kerteminde/Martofte 1957 (Ophav: Odense Luftfoto)

 

Revninge station set fra luften 1954. Et godstog med 8 vogne har lige forladt stationen. Stationen ligger på Revninge Bygade 50, Revninge, 5300 Kerteminde

 

Revninge station kunne være endt som forgreningsstation. I forbindelse med det projekt der blev udarbejdet til en Nyborg-Kerteminde-bane omkring 1901, skulle banen tilsluttes OKMJ i sydenden af Revninge station og benytte Odense-Kerteminde-banens spor de sidste 4 km til Kerteminde. Der var tale om en 18 km lang bane direkte til Nyborg med seks standsningssteder undervejs. Desværre blev projektet aldrig til noget

 

 

På et målebordsblad fra 1885 er den foreslåede tilslutning af Nyborgbanen til Revninge station indtegnet. Banen går i en kurve med radius 2000 fod = 620 meter mod Nyborg. Mellem cirklerne på banen er afstanden 500 alen = 314 meter. Tallet ”55” angiver afstanden fra Nyborg (Ophav: Nyborg Lokalhistoriske Arkiv)

 

Det stod i avisen for 120 år siden:

Fyens Stiftstidende den 13. jul. 1904

>> En Ko paa Kjertemindebanen.

Da Toget, som afgaaer fra Kjerteminde Kl. 7,49 Eftm., iaftes kjørte gjennem Lundsgaards Marker mellem Kjerteminde og Revninge Station, opdagede Lokomotivføreren en Ko paa Banelinien. Han gav strax Stoppesignal og benyttede Bremsen, og det lykkedes ham at faae stoppet, forinden han naaede Dyret; han kjørte nu ganske langsomt og blæste samtidig Dampen ud, og var saa heldig paa den Maade at faae Dyret til at springe i Grøften uden at have taget nogen Skade, hvorefter Toget kjørte videre <<

 

Det stod i avisen for 110 år siden:

Jyllands-Posten den 24. jun. 1914

>> Automobil og Tog.

Et Sammenstød paa Kjerteminde-Banen.

Kjerteminde, 23. juni

I Formiddags er der ved Revninge Station en halv Mils Vej herfra sket et Sammenstød mellem en Automobil og et Tog - vidunderligt nok uden at koste noget Menneskes Liv eller Helbred.

En Automobil havde været i Revninge med Godsforvalter Schwensen og Godsfuldmægtig Jørgensen, Lundsgaard, til Kirkesyn og befandt sig paa Tilbagevejen. Den tilhørte Cyklefabrikant Carl Nielsen i Kjerteminde og førtes af en Chauffør Christensen, som paa Tilbageturen var ene i Vognen. Paa en Vej lige tæt ved Stationen skete Sammenstødet mellem Vognen og det ordinært Kl. 9,25 fra Revninge afgaaende Tog fra Odense hertil.

Toget havde just forladt Stationen, og dets fart var kun ringe, da Automobilen kom farende. Heldigvis fik Chaufføren Styret drejet saa meget, at Automobilen kom til at kjøre omtrent i samme Retning som Toget. Automobilen blev slæbt med et Stykke og knækkede derefter i 2 Stykker, som væltede ned i Grøften ved siden af Sporet. Chaufføren faldt underst og Vognen ovenpaa, men han faldt saa langt ned i Grøftens Bund, at den bredere Vogn ikke naaede ham, og dette frelste hans Liv.

Ved Sammenstødet fik Togets forreste Vogn (en Bremsevogn), mod hvilken Automobilen tørnede, 2 Hjul afsporede.

Toget skulde være her i Kjerteminde Kl. 9,38. Nu ankom i Stedet for Kl. godt 10 Lokomotivet med nogle Passagerer. Imidlertid ankom Resten af Toget Kl. ca. 10¾, og derefter er Toggangen regelmæssig.

Den knuste Automobil var forsikret <<

 

Det stod i avisen for 110 år siden:

Fyens Stiftstidende den 24. jun. 1914

>> Uheldig og heldig paa en Gang.

 

Automobilets sørgelige Rester

 

"Held i Uheld" har man Lov til at sige om det Automobiluheld igaar, hvor en Chauffør kørte ind i Kertemindetoget. Thi det er unægtelig et Under, at han slap saa godt fra det, som han gjorde. Automobilet var jo mindre heldig og bliver aldrig til Automobil mere.

Paa ovenstaaende Billede ser man dets sørgelige Rester paa Vej til Kerteminde <<

 

Det stod i avisen for 85 år siden:

Fyens Stiftstidende den 30. nov. 1939

>> Cyklet ind i Toget med et lille Barn foran paa Styret.
En Ulykke i aaben Overskæring ved Revninge.
Da Toget, der afgaar fra Kerteminde Kl. 17,50 i Retning mod Odense i Aftes ved 18-Tiden passerede den aabne Overskæring ved Revninge Station, kørte en Cyklist, Fru Agnes Eriksen, Revninge, ind i en af Godsvognene. Hun var paa Vej til sit Hjem og havde sin lille 3½-aarige Søn siddende i en Kurv foran sig paa Styret. Fru Eriksen og barnet blev ved det voldsomme Sammenstød med Toget slynget til Side, og i Faldet paadrog Fru Eriksen sig Kvæstelser i Hovedet og forskellige Hudafskrabninger, hvorimod Barnet slap med nogle slemme Knubs og enkelte Rifter. I Falcks Ambulance kørtes de til Kerteminde Sygehus, hvor Fru Eriksen blev indlagt, medens Barnet efter endt Lægebehandling kunde føres til sit Hjem. Det er konstateret, at Blinksignalet ved Overskæringen virkede, men naar Uheldet alligevel har kunnet ske, forklares det paa den Maade, at Fru Eriksen har set den oplyste Motorvogn passere Overskæringen og er kørt fremad i den Tro, at der ingen Fare var paa Færde, idet hun ikke har bemærket de mørke Godsvogne, der fulgte efter Motorvognen. Politiassistent Madsen, Langeskov, optog Rapport <<

 

Det stod i avisen for 78 år siden:

Fyns Social-Demokrat den 25. aug. 1946

>> En Personbil knust af Kerteminde-Toget.

Vognens Fører, en 66-aarig Købmand, der sad i sine egne Tanker ved Overskæringen i Revninge, kom kun lettere til Skade.

En Personbil, ført af den 66-aarige Købmand Vindeballe fra Ullerslev, blev i Aftes paakørt af Kertemindetoget ved Revninge Station. Købmand Vindeballe, der var alene i Vognen, kom kun lettere til Skade.

Ulykken fandt Sted ved 18,30-Tiden, da Købmand Vindeballe kom kørende fra Kerteminde og skulde passere Jernbaneoverskæringen ved Revninge Station paa Vej til sit Hjem i Ullerslev. Købmanden, der efter sin egen Forklaring sad i sine egne Tanker ved Rattet, lagde ikke Mærke til, at han passerede en Overskæring og langt mindre til Blinklysene, som sikrer Overskæringen, og netop som han kørte ind paa Sporene, bruste et Damptog fra Kerteminde frem. Det skulde standse ved Revninge Station og var under Opbremsning, saa Farten var ikke særlig stor, men alligevel blev Bilen, hvis Fører ikke kunde naa at bremse op eller komme over Sporene, slæbt med hen ad Banelinjen paa en Strækning af 10-15 Meter.

Tililende ventede at finde Vognens Fører dræbt eller lemlæstet, men det viste sig, at han var sluppet mirakuløst heldigt fra den ublide Medfart. Han havde kun paadraget sig nogle ubetydelige Hudafskrabninger paa venstre Haand og venstre Side af Hovedet, men for en Sikkerheds Skyld kørte Falcks Ambulance ham dog til en nærmere Undersøgelse paa Kerteminde Sygehus. Herfra kunde han senere paa Aftenen dimitteres.

Ved Sammenstødet blev Personbilen totalt Vrag, hvorimod Damptoget straks efter kunde fortsætte Kørslen <<

 

Det stod i avisen for 68 år siden:

Fyns Venstreblad den 31. jul. 1956

>> Det stakkels togpersonale paa Odense-Kerteminde-Martofte-banen maatte nedsvælge mange beske stikpiller fra de usædvanligt veloplagte passagerer, der var paa vej til Odense med et af de sidste tog søndag aften. Aarsagen var i første række, at toget kørte forbi Revninge station og maatte bakke tilbage for at sætte et par passagerer af og tage andre med. Vognstyreren hævdede, at toget simpelt hen var rutchet forbi stationen - 100 m - med fuldt bremsede hjul.

Det affødte jo straks repliker som: - Pas nu paa, naar vi kommer til Odense, ellers havner vi bare i Svendborg. Men helt galt blev det, da toget et par stationer senere kom til at køre fra en af togbetjentene, der var ved at tømme en postkasse. Da han forpustet indhentede vognene et stykke ude paa linjen, var der for alvor stemning for at lade hatten gaa rundt, saa man kunne samle ind til drivanker til det sprælske tog <<

 

Det stod i avisen for 65 år siden:

Fyens Stiftstidende den 16. apr. 1959

>> 80-aarig paakørte Kertemindetog og fik en slem lufttur.

Alvorlig ulykke i Revninge i formiddags.

Blev slynget op i luften sammen med sin knallert.

Til øjenvidners store skræk ænsede den 80-aarige malermester Niels P. Nielsen, Tvinde, der i formiddags kl. 10.30 kom kørende paa knallert, overhovedet ikke den ubevogtede jernbaneoverskæring ved Revninge Station, hvor det frembrusende tog fra Kerteminde kom i det samme.

Niels P. Nielsen fortsatte lige ind i togstammen. Han og knallerten blev ramt af et trinbræt og slynget op i luften. Den haarde medfart kostede den 80-aarige mand en alvorlig hjernerystelse samt et laarbensbrud og muligvis brud paa andre knogler. Falck fra Kerteminde kørte den tilskadekomne til Odense Amts og Bys Sygehus.

Blinklysene ved overskæringen fungerede normalt, da ulykken skete, og øjenvidner baade saa og hørte toget, hvorefter man staar helt uforstaaende overfor ulykken.

Niels P. Nielsen, der er ved bevidsthed, har ikke kunnet fortælle noget, idet han intet erindrer paa grund af hjernerystelsen <<

 

Det stod i avisen for 62 år siden:

Fyens Stiftstidende den 30. okt. 1962

>> Motorcyklist paakørte toget fra Kerteminde.

Troede der var fri bane.

Landbrugsmedhjælper Vagn Krogsris Nielsen, Revninge, blev ved 20-tiden i aftes kvæstet, da han med sin motorcykel paakørte Kerteminde-toget ved overskæringen i Revninge. Han blev i Falcks ambulance fra Kerteminde kørt til Odense Amt og Bys Sygehus, hvor han er indlagt med kvæstelser i underlivet.

Vagn Krogsris Nielsen, der arbejder paa en gaard i Kertinge, var paa vej til sit hjem i Revninge, og da han ville køre over jernbaneoverskæringen ved Revninge St. bemærkede han for sent et langsomt kørende roetog fra Kerteminde. Han bremsede haardt op, men kunne ikke standse helt, og i et forsøg paa at smutte uden om den sidste vogn strejfede han en af de bageste puffer og væltede. Det menes at være medvirkende aarsag til ulykken, at overskæringens blinklys automatisk afbrydes, før den sidste vogn i toget er helt fri af vejbanen.

Motorcyklisten har formentlig set, at blinklyset holdt op med at fungere og har holdt farten i den tro, at der var fri bane. Først i sidste øjeblik har han saa set den bageste vogn, hvis farve i lygteskæret fra motorcyklen faldt sammen med vejbanen, men da var det for sent.

Banens teknikere, der blev tilkaldt, er opmærksom paa dette forhold, der under et togs normale fart ikke vil kunne frembyde faremomenter <<

 

 

PÅ TUR MED OKMJ

Signalposten foretog en rejse med OKMJ et års tid før nedlæggelsen. Læs her hvad forfatteren skrev om Revninge: 

"Vi forlader Rynkeby station og lidt efter svinger banen mod nord og knapt 2 km længere fremme, i km 20,3, ruller vi ind på Revninge station. Mens Ladby og Rynkeby stationer lå i majestætisk ensomhed er det helt anderledes med Revninge, for den ligger midt i byen af samme navn. Strækningen fra Rynkeby og her til Revninge er stadig flad og ret kedelig. Det har ganske givet ikke voldt de store problemer for dem, der i sin tid byggede banen. Kedeligt nok findes det flade og kedelige i sognet her omkring banen, men længere ovre mod Storebæltskysten er der noget mere kuperet og skovrigt, men det er jo en helt anden historie. Nu var jeg så letsindig at nævne, at stationen lå midt i byen. Den samling huse langs Nyborg-Kerteminde landevej skal man være ret så velvilligt indstillet for at kalde en by, men jeg var altså i et øjeblik letsindig. Det er utroligt som stationerne ligner hinanden, næsten mere end normalt. Revninge ligner i hvert fald Rynkeby, og der er lige så pænt og nyrevet alle steder - også som i Rynkeby. Det har hidtil været en fornøjelse at se, hvor velholdt der er alle steder. Her i Revninge skal man bogstaveligt talt have en lup frem for at være så heldig at finde ukrudt på perron og de øvrige stationsarealer. Intet affald ligger og flyder nogen steder - er det fordi, det er kone-stationer? Damer siges at holde bedre orden end mænd, så det kan være forklaringen på al den ryddelighed der findes her. Også her er der læssespor med skifte i begge ender og den sædvanlige rampe til sukkerroelæsning mangler heller ikke. Fra læssesporet fører et kort stikspor ud mod landevejen. En jordvold for enden af stiksporet sikrer, at en vildfarende vogn ikke tager en tur ud på landevejen. På perronen er de sædvanlige klippede træer og et armsignal, som til gengæld her har en noget mere normal højde. Varehuset er en tro kopi af typen vi hidtil har mødt. Ovre ved læssesporet er der flere skure til brug for banetjenesten? Eller banens kunder? Da vi forlader stationen, hvor flere er stået af - men også en del på, er det under "festlig" klokkeringning fra blinklyssignalerne, det er jo også en ret befærdet vej, vi passerer. Efter køreplanen har vi god tid, så vi lunter de 3,6 km der er til Kerteminde med moderat fart"

 

Revninges første stationsbestyrer - eller stationsformand som det er anført i folketællingslisten fra 1901 - var Valdemar Kristiansen f. 17/9-1868 i Birkende. Ved folketællingen i 1930 er han stadig bestyrer; men nu anført som stationsmester

 

Revninge station blev solgt for 63.000 kr. til timekeeper Harry Andersen

og postekspeditør Dagmar Andersen (tinglyst 17/4-1970)

 

Revninge station set fra banesiden som den så ud for 15 år siden (Foto: Mathias Dyhr 18/10-2009)


Revninge sporplan

Næste stop: KERTEMINDE


til oversigtskortet