Forrige

Næste

Km 17,0 fra Odense

  

Oversigtskortet viser OKMJ's forløb med alle stationer og trinbrætter på den 35,6 km lange bane. Kortet er klikbart. Ved at klikke på fx "Kølstrup", springes der direkte til denne station


Ladby vist på ældre kort (1:20.000)

 

Ladby station omkring 1910 (Ophav: Kølstrup Sogns Lokalhistoriske Arkiv)

 

Ladby station lå ret øde 1 km syd for landsbyen, der gav navn til stationen. Ladby er nok mest kendt i forbindelse med Ladbyskibet. Et vikingefund der blev gjort i 1935 ved Kerteminde Fjord. Skibet ligger 1,5 km nord for landsbyen og 2,5 km fra stationen, banen var derfor ikke nogen oplagt mulighed for besøgende

 

Ladby station set mod Kølstrup/Odense med sporet til troljeskuret (Foto: Ulf Holtrup 24/4-1964)

 

Ladby station set fra adgangsvejen (Foto: Ulf Holtrup 24/4-1964)

 

Ladby station set fra luften 1954. Stationen findes endnu og er beliggende Odensevej 481, Ladby, 5300 Kerteminde

 

Det stod i avisen for 112 år siden:

Fyens Stiftstidende den 16. dec. 1912

>> Uheld i Morges paa Kertemindebanen.

Et Kvæg-Ekstratog tørner ved Ladby mod en Godsvogn.

Da et Kvæg-Ekstratog fra Dalby til Odense i Morges ved 6¾-Tiden kom hertil, tørnede det mod en Godsvogn, der stod paa et Sidespor, men for nær Hovedsporet.

Ved Sammenstødet løb Godsvognen af Skinnerne, og Lokomotivet fik knækket sine Stempelstænger, saa det ikke kunde køre videre.

En Hjælpemaskine tilkaldtes fra Odense og førte Kvægtoget videre.

Det efterfølgende ordinære Persontog maatte stoppe op i Kølstrup, hvorfor det forsinkedes ca. 3 Kvarter.

Heraf indkørtes dog ca. 1 Kvarter paa Vejen til Odense <<

 

Det stod i avisen for 96 år siden:

Fyens Stiftstidende den 13. nov. 1928

>> Indbrud paa Ladby Station.

Inat har en Tyv begaaet Indbrud hos Stationsmester Hansen paa Ladby Station. Tyven er krøbet ind gennem et Vindue i Ventesalen og her herfra knust en Rude til Billetkontoret. I Kontoret har han ransaget forskellige Skuffer og fundet en Pung med ca. 1 Kr. 50 Øre i Smaamønt samt nogle Lotterisedler. Derimod har han ikke forsøgt at bryde Pengeskabet op. Man har intet Spor af Tyven, men Statspolitiet er underrettet om Sagen <<

 

En måned senere kunne samme avis berette:

 

Fyens Stiftstidende den 13. dec. 1928

>> Indbrudet paa Ladby Station.

Tyven er anholdt og har tilstaaet.

En for nogen Tid siden paa Foranledning af Politiet i Kerteminde i Middelfart anholdt Person, Axel Lauritz Christensen, hjemmehørende i Roerslev, har tilstaaet at have forøvet Indbruddet paa Ladby Jernbanestation samt en Række Indbrud ude omkring paa Fyen, saaledes i Middelfart, Kappendrup, Ellinge, Nymark, Rynkeby og Revninge <<

 

Det stod i avisen for 81 år siden:

Fyens Stiftstidende den 27. jun. 1943

>> Slagsmaal i Kertemindetoget.

Ung Pige fra Odense fik Armen forskaaret ved en knust Rude.

I Kertemindebanens Tog, der afgaar fra Odense Kl. 22,45, opstod der i Aftes, da Toget var naaet til Ladby Station, et mægtigt Slagsmaal i Toget mellem to unge berusede Mennesker, der var med som Passagerer. I Kampens Hede slog de to Slagsbrødre en Rude i Stykker, og herved kom en anden Passager i Toget - den 16-aarige Olivia Nielsen, Abigaelsvej 16, Odense - til Skade, idet hun fik højre Arm ret alvorligt forskaaret.

Falcks Ambulance tilkaldtes og kørte hende til Kerteminde Sygehus, hvor hun kom under Behandling. Politiet i Kerteminde underrettedes fra Ladby og modtog Toget for at sikre sig Slagsbrødrene ved deres Ankomst til Kerteminde, men det lykkedes dem at smutte bort, og Politiet optog en Eftersøgning i Byen efter dem <<

 

Det stod i avisen for 80 år siden:

Fyens Stiftstidende den 24. aug. 1944

>> To Timers Forsinkelse paa Kertemindebanen.

Et Lokomotiv brød sammen ved Ladby i Aftes.

Toget, der gaar fra Kerteminde Kl. 18.55 mod Odense, var i Aftes ude for et Uheld, der forsinkede Rejsen betydeligt, nemlig en Kedelsprængning paa Lokomotivet.

Uheldet indtraf netop som Toget var naaet til Ladby, og det maatte standse. Det medførte en Mængde Odensebørn, der skulde hjem efter at have tilbragt en Dag ved Stranden. Der var baade Drenge fra Mulernes og Vestre Skole, og de glade Børn fyldte flere Vogne. Det var vanskeligt at beskæftige dem, men nogle venlige Landmænd i Nærheden af Banen forbarmede sig over Drengene og inviterede dem ind i Frugtplantagerne, hvor de fik Lov til at samle Nedfaldsæbler op.

Toget holdt omkring 2 Timer paa dette Sted, og det tør siges, at Drengene ikke kedede sig. Saa kom der et Hjælpelokomotiv fra Odense, og Toget kørte videre - under Hurraraab fra Drengene <<

 

Det stod i avisen for 68 år siden:

Fyns Venstreblad den 5. jun. 1956

>> Togafsporing ved Ladby

En aaben godsvogn, der var læsset med kabler, blev i gaar afsporet mellem Ladby og Kølstrup.

Sporet blev blokeret et par timer, saa de rejsende i de følgende persontog maatte befordres i bus og særtog. Forsinkelserne for de rejsende blev saaledes minimale, og der skete ikke materiel skade udover nogle knækkede sveller.

Godsvognen var koblet efter en motorvogn, men man staar uforstaaende overfor afsporingen <<

 

 

PÅ TUR MED OKMJ

Signalposten foretog en rejse med OKMJ et års tid før nedlæggelsen. Læs her hvad forfatteren skrev om Ladby: 

"I km 17,0 ruller vi ind på Ladby station, en station med et ret stort terræn. Hovedbygningen er opført af de samme materialer som på de øvrige stationer, men den er mindre, også fordi den kun består af en længe, dog stadig i to etager, igen med gavlen ud mod hovedsporet. Men ellers er alt ved det gamle: kasseklippede træer foran stationsbygningen, toilet/redskabsbygning - af samme materialer som hovedbygningen, varehus af samme type som på de øvrige stationer, og sådan kunne jeg blive ved. Her var desuden to perroner, den ene imellem hovedspor og sidespor var dog kortere end den sædvanlige langs hovedbygningen. Det kunne måske tænkes, at man her ville have haft en krydsningsstation, men senere igen har opgivet tanken. Men i gavlen af varehuset var der opført et skur (remise) for et eller andet køretøj, nok til brug for banetjenesten. Der fører et spor ind til og ind i  skuret, dog er der ikke skifte ved hovedsporet, så hvis man vil have køretøjet op på hovedsporet, må det på det sidste stykke foregå med håndkraft. Men hvilket køretøj der fandtes i skuret må være en af de uløste gåder, for der var ingen vinduer, man kunne havet kigget ind af, og porten var låst. Det bør også anføres, at stationen ligger lige op til landevejen Marslev-Kerteminde. Samme landevej fører op til selve Ladby by, den by stationen har fået navn efter, man kan måske forstå, at en station uden en egentlig by ligger lidt ensomt. Der er tre spor ud for stationsbygningen, hovedspor, overhalings-/krydsningsspor og læssespor med den sædvanlige rampe for læsning af roer. De to sidste sporgrupper er med skifte i begge ender. I læssesporet er der yderligere et skifte til et spor, der fører op mod føromtalte landevej. Meningen med dette blindspor blev jeg ikke klar over (godsvogne til roer?) og også motorføreren blev mig svar skyldig. Da banen her ved Ladby ligger i en lang blød kurve, er signalet af den grund rykket noget tilbage fra perronen, så motorføreren tidligt kan orientere sig om et eventuelt stop. Et sådant stop er nok kun aktuelt i roesæsonen, når der skal rangeres. Et par vognkasser fra J-vogne er placeret på stationen. Der er en bag stationen i ganske miserabel tilstand. Den anden vognkasse var placeret ude på pladsen længst væk fra hovedbygningen, men var i betydelig bedre stand. Noget tydede på, at den blev brugt af banetjenesten (frokoststue?) og der var "indlagt" varme i den i form af en kakkelovn og et røgrør stak ud fra bagenden. Det var umuligt at se numre eller andet påmalet disse vogne"

 

Ladbys første stationsbestyrer var Hans Peder Hansen f. 27/4-1871 i Brenderup 

 

Ladby station blev solgt for 56.000 kr. til havearkitekt Erik Heeser Nielsen (Tinglyst 11/8-1969)

 

Ladby station set fra banesiden i 2009. Her findes de gamle træer også endnu (Foto: srk 17/10-2009)


Ladby sporplan

Næste stop: RYNKEBY


til oversigtskortet