Forrige

Næste

Km 4,0 fra Odense

  

Oversigtskortet viser OKMJ's forløb med alle stationer og trinbrætter på den 35,6 km lange bane. Kortet er klikbart. Ved at klikke på fx "Kølstrup", springes der direkte til denne station


Biskorup vist på ældre kort (1:20.000)

 

Biskorup trinbræt. Formodentlig rester efter trinbrættet der blev oprettet ved banens åbning, og som kun bestod af en kort jordperron. Nedlagt 1944-45. Nu beliggende i Hybenhaven i den store Vollsmose bebyggelse ved Odense. Grunden til at trinbrættet blev oprettet på dette øde sted skyldtes broforholdene  over Odense Å. Beboerne på stedet måtte tidligere en lang omvej for at komme til Seden station. Standeren, der ses til højre for sporet, bærer et skilt med teksten "GIV AGT". Betød at lokomotivføreren skulle give signal af hensyn til den krydsende markvej, der ses på næste billede (Foto: Ulf Holtrup 25/4-1964)

 

Biskorup trinbræt lå tidligere til venstre. I baggrunden til højre ses Odenses gamle ca. 60 m høje gastårn i Sct. Jørgensgade, nedrevet 1979 (Foto: Lars Viinholt-Nielsen, marts 1966)


Biskorup trinbræt. Luftfoto fra 1945 hvor trinbrættet angiveligt eksisterede, alligevel er det svært at se noget på billedet. Fra den lodrette skygge midt i cirklen gik en sti ned til vejen

 

Biskorup trinbræt. Der findes desværre ingen tilgængelige fotografier af trinbrættet, men heldigvis er det vist med "Trbr" på et målebordsblad fra perioden 1928-40 (ved den røde pil). Et nyere kort med nutidens veje og bygninger ses nedenunder, så det er nemmere at orientere sig. Der findes ingen rester af trinbrættet eller banen i nærheden. Der var 800 m til Seden station. Som det også ses på kortet findes en afvandingsgrøft 260 m før trinbrættet. Vandet blev ledt under banen i et rør indstøbt i cement. Denne underføring findes stadig og indgår i et stisystem

 

Billedet er set mod Kerteminde. Sporet lå, hvor stien ses og fortsatte ind i Hybenhaven 196, men forinden passeredes vandløbet på en 6 m bred rørunderføring. Gamle kort viser, at banen på dette sted lå på en høj dæmning, men denne ses ikke længere (Foto: srk 27/4-2011)

 

Billedet viser, hvad der er tilbage af rørunderføringen i dag, hhv. i venstre og højre side set fra Odense. Det må efterhånden også være det sidste spor efter OKMJ i den store Vollsmose bebyggelse (Foto: srk 27/4-2011)

 

Dette luftfoto viser banens forløb på en dæmning henover vandløbet i 1966 (Foto: AEK 28/4-1966)

 

Tilbage til OKMJ-tiden da der endnu kørte tog på banen og et vandløb, der krævede en rigtig bro nemlig Odense Å ved Seden:

 

Odense Å med jernbanebroen og den nye vejbro for Kertemindevejen. I baggrunden Seden station, hvor der holder et tog. Billedet skulle efter det oplyste være fra 1952, men på det tidspunkt var vejbroen over åen ikke opført og åen rettet ud. Villaerne Strandvejen 3 og 5 er iflg. BBR opført hhv. 1964 og 65. Billedet må derfor være fra tidligst 1965 og senest 1966. KLIK HER  for at se billedet i en højere opløsning (Ophav: Sylvest Jensen)

 

Odense Å. Jernbanebroen mellem Biskorup og Seden under opførelse omkring 1899 (Foto: Seden Sogns Lokalhistoriske Arkiv)

 

Odense Å. Kort før Seden station passeredes åen på en 24,8 m lang gitterdrager-bro, der er væk i dag. Toget på billedet er et udflugtstog med fysisk handicappede og bestod mest af liggevogne fra Wagon-Lits. I 1965 gik turen bl.a. til Kerteminde. Man brugte to af banens motorvogne som trækkraft. En foran til at trække og en bagest til at skubbe (Foto: Arne Kirkeby 1965)

 

Odense Å. Broen var noget af det sidste af OKMJ, der forsvandt, for den lå der stadig op til midt i 70'erne flot rødmalet. Billedet viser en MD med en post- og personvogn på vej mod Kerteminde en af de sidste dage, banen kørte (Foto: Hans Gerner Christiansen 1966)

 

Det stod i avisen for 111 år siden:

Fyens Stiftstidende den 4. sep. 1913

>> Man maa ikke spille Togfører.

Biskorup, Torsdag.

Grundlovsdagen iaar kom en ung Mand fra Odense i en noget oprømt Tilstand og skulde hen at se paa Kertemindetoget, som holdt ved Biskorup Holdeplads.

Han fløjtede da i sine Fingre, og Personalet troede, at det var Afgangssignal til Toget; men Fejltagelsen blev dog heldigvis opdaget, inden Toget kom i Gang, saa der skete ingen Ulykker.

Den unge Mand, der den Gang tjente i Biskorup, forsvandt straks efter fra Egnen, men er nu bleven funden og har i Odense Herreds Politiret maattet bløde en Bøde paa 20 Kr. til Statskassen <<

 

Det stod i avisen for 101 år siden:

Fyens Stiftstidende den 28. dec. 1923

>> Snestormens Ulemper.

Foruden de igaar nævnte forskellige ubehagelige Følger af Snestormen her paa Fyen kan endvidere nævnes, at Sneen på Kertemindebanen forvoldte en temmelig langvarig Standsning i Banens Drift, idet der ved Biskorup havde lagt sig en Snedrive over Banen i 400 Meters Længde og af en Højde som Sneploven, der skulde rydde den af Vejen <<

 

Det stod i avisen for 80 år siden:

Fyns Social-Demokat den 1. okt. 1944

>> Biskorup Trinbrædt skal nedlægges.

Beboerne er indforstaaet med, at det forsvinder.

Biskorup Trinbrædt ved Kertemindebanen mellem Odense og Seden Station vil nu blive nedlagt, hvilket ikke kan afføde nogen Utilfredshed, da det saa godt som aldrig har været benyttet. I Forvejen er der jo ogsaa Stationer og Trinbrædter nok paa denne Bane.

Biskorup Trinbrædt blev oprettet straks ved Kertemindebanens Aabning. Adgangen fra Landsbyen til Trinbrædtet har imidlertid altid været ubekvem, idet der ingen offentlig Vej fører dertil, men kun en Sti og en Markvej. Biskorup-Beboerne har da ogsaa foretrukket at benytte Seden St., hvortil der er kortere Vej og bedre Adgang. Dog er den offentlige Vej fra Biskorup til Seden St. en stor Omvej, hvorfor Biskorup Beboerne har benyttet Jernbaneskraaningen til Seden St. Skønt dette er ulovligt, har denne Trafik stiltiende været tolereret, bl.a. under Hensyn til, at det er svært for Togene at komme i Gang i Biskorup Trinbrædt, idet Terrænet stiger stærkt her.

I Marts Maaned i Aar er der imidlertid kommet skærpede Bøde-Bestemmelser for ulovlig Trafik paa Baneskraaningen, og Beboerne i Biskorup har derfor andraget om Tilladelse til fortsat at maatte færdes paa Skraaningen fra Biskorup Gade til Seden Station, idet man saa gerne vilde give Afkald paa Trinbrædtet. Dette Ønske bliver nu imødekommet for de Biskorup-Beboeres Vedkommende, der bor Nord for Havegaardsvej. De forsynes med Adgangskort, som ogsaa er gyldige for Ledsagere, men Indehaverne maa ikke passere over Broen over Odense Aa samtidig med, at et Tog kører over Broen.

Nedlæggelsen af Biskorup Trinbrædt vil ske samtidig med Vinterkøreplanens Ikrafttræden d. 23. Oktober d. Aa. <<

 

Det stod i avisen for 79 år siden:

Fyens Stiftstidende den 16. jan. 1945

>> Toget holder ikke i Biskorup.

Beboerne faar Lov at gaa paa Banelinjen.

Der har nu i nogle Aar eksisteret en Holdeplads - et "Trinbrædt" i Biskorup, hvor Kertemindetoget har holdt, naar Signalet var hejst. Men nu vil Toget snart køre forbi uden at standse.

Kertemindebanen har indsendt Andragende til Odense Byraad om at maatte sløjfe Holdepladsen, der kun ligger 400 Meter fra Seden Station. Banen har forhandlet med Beboerne, der har akcepteret Holdepladsens Nedlægning imod at de paa visse nærmere Betingelser faar Lov at gaa paa Jernbanelinjen til Seden Station, hvorved de sparer en stor Omvej, og Byraadet gik i Gaar med til Nedlægningen.

Betingelsen er imidlertid, at Trinbrædtet kan etableres igen, dersom f. Eks. en Udstykning skulde bevirke at Byens Indbyggertal stiger væsentligt <<

 

Den gang var der sikkert ingen, der vidste, Biskorup trinbræt kom til at ligge inde i den store Vollsmose-bebyggelse mange år senere, og at det ville have været passende at genåbne trinbrættet, men da det blev aktuelt omkring 1970, var hele banen forsvundet

 

Det stod i avisen for 65 år siden:

Fyens Stiftstidende den 27. jan. 1959

>> Lyssignal ved banen over Biskorupvej.

 Torsdag morgen indføres der lyssignal-system ved Kerteminde-banens overkørsel paa Biskorupvej, umiddelbart vest for Seden Station. Ved rødt blink skal vejtrafikken standse, og togene fløjter normalt ikke <<

 

 


Biskorup sporplan

Næste stop: SEDEN


til oversigtskortet